Άλλη μία απουσία, η Δημοκρατική Διαδικασία.

Οδηγοί της Απελπισίας και της Αντιδημοκρατικής διαδικασίας. Για να παραφράσω τον Αλέκο Παναγούλη, στο «Πάλης ξεκίνημα». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου είναι απελπισμένος ή αντιδημοκράτης; Γιατί είναι ευθύνη του η σύννομη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου.

Μετά από 48 χρόνια, από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, στη χώρα μας. Και οι 30 δημότες περιμένουμε μιαν απάντηση για το δημόσιο συμφέρον της πόλης μας. Για την Διαφάνεια, για την Ποιότητα Ζωής μας. Για το μέλλον μας.

Aπό τις 23/2/2022, υπεβλήθη το έγγραφο με τις υπογραφές 30 δημοτών. Οι ερωτήσεις για την έκταση εκατό (100) στρεμμάτων πρώην ιδιοκτησίας Δήμου Χαϊδαρίου, που απαλλοτριώθηκε για χρήση από το Ναυπηγείο Σκαραμαγκά, δίχως να επιτελεσθεί ο σκοπός απαλλοτρίωσης. Ζητάμε να μάθουμε για τις τυχόν συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες ήθελε προβεί ο Δήμος. Ή σχετικές προτάσεις και ενέργειες προηγούμενων διοικήσεων και των παρατάξεων.

Αντιδημοκρατική λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου αρνείται επί εβδομήντα (70) ημέρες να συζητήσει το αίτημα τριάντα (30) Χαϊδαριωτών Πολιτών σχετικά με κρίσιμη πτυχή της διεκδίκησης για πρόσβαση στην Ακτή Σκαραμαγκά.

Η παράταξη Ντηνιακού, αυθεντικός εκφραστής της τοπικής φεουδαρχίας, με τη συμπαράσταση διά αποσιώπησης,των παρατάξεων που εκφράζουν  το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, τη ΛΑΕ, όλοι μαζί αρνούνται να εφαρμόσουν τις επιταγές του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και εγκριθεί από το Δ.Σ. Χαϊδαρίου.

Είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει από το 1974 έως σήμερα.

Έως τώρα είχαμε διαπιστώσει εσωτερικές αρρυθμίες στο Δ.Σ. όπως μη διανομή θεμάτων και συγκεκριμένων αιτημάτων ενημέρωσης προς τα μέλη του.

Τώρα η χρόνια άρνηση υπεράσπισης των περιουσιακών δικαιωμάτων του Δ.Χ. εμπλουτίζεται με την άρνηση εφαρμογής του Κανονισμού.

Οι καιροί ου μενετοί

Επειδή και οι διαδικτυακές συνεδριάσεις, δεν αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Πάλι κατά παράβαση του Κανονισμού για δημόσιες συνεδριάσεις και πρόσβαση και πληροφόρηση όλων . Επισημαίνουμε την συστηματική αντιδημοκρατική λειτουργία, την αδράνεια εκ μέρους των δημοτικών συμβούλων και των κομμάτων. Εν κρυπτώ, δεν υφίσταται πλουραλισμός και ισονομία, κυρίες και κύριοι.

Στην Αρχαία Αγορά γεννήθηκε η Δημοκρατία σε αυτόν εδώ τον τόπο.

ΠΗΓΕΣ

Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισµό λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αρθρου 67, παρ. 9 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87A’), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18, παρ. 10στ’
του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138Α ΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 282, παρ. 10 του ιδίου νόµου.)

Άρθρο 5
∆ηµοσιότητα των συνεδριάσεων
Αναφορές – Προτάσεις – Πληροφόρηση Πολιτών

 1. Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δηµόσιες. Συνέπεια του δηµόσιου
  χαρακτήρα των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι η παρουσία των φορέων
  της τοπικής κοινωνίας καθώς και πολιτών στις συνεδριάσεις του. Οι ενδιαφερόµενοι για
  τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ενηµερώνονται από τον Πρόεδρο.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ` αυτό από
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τη σχετική
απόφαση που ελήφθη.

 1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων
  αρµοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό από δηµότες και κατοίκους ατοµικά ή
  συλλογικά, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση τους.