Ακριβή μου Εργολαβία

Θα πάει μακριά η βαλίτσα αλλά το μάρμαρο το πληρώσαμε

Θα μείνει κλειστό το Παλατάκι για πολύ καιρό. Αυτό που θα ανοίξει γρήγορα είναι το κτίριο των στάβλων, για καφέ. Τα μάρμαρα στον περιβάλλοντα χώρο, φαίνεται πως ήταν επιλογή του μελλοντικού μισθωτή. Όλα βολικά σχεδιασμένα και υλοποιημένα. Η δεκαετία του 1980 is back. Deja vu, η δημοτική αρχή Ντηνιακού. Την εποχή των βιοκλιματικών αναπλάσεων, όπως στη πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στην οποία δικαιολογείται το έργο για αποξήλωση των ολισθηρών μαρμάρων. Στο Παλατάκι, βάζει μάρμαρα και τα δένδρα αποτελειώνει με τις εκτεταμένες τσιμεντοστρώσεις.

1η πληρωμή Αναδόχου άνευ Τιμολογίου

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών***Τι είδους υπηρεσίες προσέφερε ο Ανάδοχος του Έργου, στο Δήμο Χαϊδαρίου; Και πως δικαιολογείται στα συνημμένα στο σχετικό; Γιατί αναφέρεται ως Προμηθευτής (ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ), η Ανάδοχος Εργοληπτική εταιρεία;

Μάρμαρα και τσιμέντα, εργασίες χωρίς εγκεκριμένη μελέτη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα δένδρα πως θα συντηρηθούν; πως ποτίζονται;

Δικαιολογείται το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 1758,* ως 1ος λογαριασμός για ΕΑΕ (επιμετρήσεις) και ΠΠΑΕ για μείωση κρατήσεων. Δηλαδή πρέπει να εκδοθεί Τιμολόγιο. Γιατί είναι ‘Εργο, ενταγμένο σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Και όχι πληρωμή σαν κατάστημα λιανικής για προμήθεια αγαθών. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η αιτιολόγηση ως προμηθεύτριας εταιρείας γιατί η διακήρυξη του έργου δεν περιλαμβάνει ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.

Το προς εκτέλεση έργο εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 45453000-7 – Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης, 45351000-2 – Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.*******

Επειδή η πληρωμή του αναδόχου, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, θα γίνεται με ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς όπως προβλέπεται στα άρθρα 152-155 του Ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύουν. Και όχι με 1ους λογαριασμούς, για αυτό εκδόθηκε η Απόδειξη, για να παρακάμψει τη νομιμότητα; Και τι αφορά η υπηρεσία ; Γιατί τόσο στοίχισαν η αποξήλωση των πλακών στον περιβάλλοντα χώρο στο Παλατάκι, και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από το κτίριο των στάβλων και ίσως ακόμα και οι πλάκες πεζοδρομίου στη Φαβιέρου;

Είναι πολλά τα λεφτά, Φαβιέρου και Παλατάκι

Για αυτό δεν μιλάνε στο δημοτικό συμβούλιο για τις παράνομες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο. Για την εκτεταμένη περίφραξη στρεμμάτων, για έναν μόνο εργοταξιακό οικίσκο. Παρότι το Υπουργείο ζητά να σταματήσουν οι μη εγκεκριμένες εργασίες. *****

3.200.000,00 ευρώ περίπου,με ΦΠΑ…ο ίδιος Ανάδοχος, δύο οι διαγωνισμοί

Kτίριο στάβλων, 3/11/2022–ετοιμάζεται το καφέ-εστιατόριο

Και τώρα ζητά και πριμ ο ανάδοχος του Έργου, αναφέρεται στο χρηματικό ένταλμα* . Αν και Πρόσθετη καταβολή, δεν προβλέπεται στη διακήρυξη

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.**** (σελ. 18 “11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης“)

Δυο-Δυο, για το Διαγωνισμό

Εντύπωση προκαλεί γιατί η Ανάδοχος εταιρεία, η ίδια εταιρεία και στα δύο έργα, δεν έχει αιτηθεί πληρωμή για τις εργασίες στην Φαβιέρου.

Γιατί τον Σεπτέμβρη του 2022, ο ΑΣΔΑ **τροποποίησε την πράξη, αυξάνοντας την χρηματοδότηση σε 450.000 ευρώ, από τα 319.639 ευρώ της σύμβασης, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού!**

Γιατί στην Φαβιέρου η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 9/3/2022 και έχει εγκατασταθεί από τις αρχές καλοκαιριού ο Ανάδοχος και εργασίες έχουν υλοποιηθεί. Ο τοπικός Τύπος διαφημίζει τα χορταστικά πεζοδρόμια που ΘΑ γίνουν κλπ.

Αλλά για τις ασφαλτικές εργασίες, οι οποίες προβλέπονται και συμπεριλαμβάνονται στο Έργο, δεν λένε. Μήπως γιατί από εκεί θα γίνει έκπτωση; Εδώ θα είμαστε και θα επιβλέπουμε, αφού οι επιβλέποντες του Έργου, Τύπος και οι Αιρετοί κάνουν τα στραβά μάτια, με επιμέλεια ευλαβική.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΗΜΔΗΣ, ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ =ΕΡΓΟ

ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
“Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί όλα τα υλικά, για τα οποία προβλέπεται η προµήθειά τους στο
Τιµολόγιο Μελέτης του Έργου και αυτά θα προσκοµιστούν επιτόπου, θα είναι σύµφωνα µε τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και θα τυγχάνουν της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Σελίδα 48 —“ΠΑΛΑΤΑΚΙ – ΠΥΡΓΟΣ «ΘΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛ. : 11/2019
CPV: 45453000-7 45351000-2 45310000-3

Η απάντηση του ΥΠΠΟΑ ΑΠ 504985/ 24/10/2022*****

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A16%CE%9B%CE%95%CE%A9%CE%973-%CE%97%CE%92%CE%9C?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/654%CE%A8%CE%A9%CE%973-%CE%A849?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A46%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%93-%CE%A8%CE%95%CE%99?inline=true

****«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ “ΠΑΛΑΤΑΚΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ» 27-5-2021

ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ “ΠΑΛΑΤΑΚΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ» 9-5-2022

******9-3-2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΒΙΕΡΟΥ

*******Ο προϋπολογισμός Δημοπράτησης για το Έργο στο Παλατάκι ( μελέτη 11/2019 Τεχνικη Υπηρεσία Δήμου Χαϊδαρίου)