Για τα 176 ευρώ! Νόμιμον μεν, αλλά ηθικόν;

Ο Σχολικός Τροχονόμος  είναι εθελοντής και απαραίτητος.

Οι  εθελοντές Σχολικοί Τροχονόμοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε προκαθορισμένα σημεία, πλην διασταυρώσεων, τα οποία διαμορφώνονται κατάλληλα με οριζόντια και κάθετη σήμανση.

Γιατί οι μαθητές και μαθήτριες είναι  σε κίνδυνο πηγαίνοντας στο σχολείο.

 Η αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων και τα συχνά τροχαία ατυχήματα μαθητών μερικές φορές μπροστά σε σχολεία, ανάγκασε τον νομοθέτη να προβλέψει τον Σχολικό Τροχονόμο… 

Για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, οι Σχολικοί Τροχονόμοι συγκεντρώνουν τους μαθητές στο πεζοδρόμιο και τους περνούν στο απέναντι πεζοδρόμιο πάντα σε διάβαση πεζών σε μικρές ομάδες.
Οι ώρες εκτέλεσης των καθηκόντων των σχολικών τροχονόμων πρέπει να περιορίζονται στον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την άνετη και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Την εποπτεία του έργου των Σχολικών Τροχονόμων και της εν γένει συμπεριφοράς τους έχουν οι Δ/ντές των οικείων Σχολείων. 

Αμείβονται μόνο για τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου

Με την π΄ αριθμ. 47455/16-08-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Οικονομίας και Οικονομικών-Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1734/30-08-2007 τεύχος Β΄), το άρθρο 1 της οποίας ορίζει ότι:
«1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2007. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2007 – 2008, καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την προστασία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών του μαθητικού πληθυσμού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου Ο.Τ.Α., αποζημίωση ύψους 176,00 € μηνιαίως από τις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους……»Σχολικοί Τροχονόμοι

…και μόνον για αυτές

Το δε άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ ορίζει:
«2. Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από αυτό. Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται σε επιπλέον άτομο που καλύπτει αυτά τα κενά.»
Τέλος, τα άρθρα 5 και 6 της ως άνω ΚΥΑ ορίζουν:
«5. Παραστατικό καταβολής της αποζημίωσης είναι το διπλότυπο πληρωμής της σχολικής επιτροπής, το οποίο εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, για τις ημέρες και ώρες που ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος παρείχε υπηρεσία. 6. Οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.».

Λόγω κορωνοϊού, τα σχολεία έμειναν κλειστά απο 10/3/2020 έως 15/6/2020, αλλά πληρώθηκαν όλες οι κατηγορίες υπαλλήλων

Στις 13/04/2020 στο τεύχος Α ΦΕΚ 84 εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου « “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» όπου στο άρθρο 37 αναφέρονται τα εξής:. Άρθρο τριακοστό έβδομο- Αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1). Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές των απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταβάλλονται κανονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2). Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, η προκαλούμενη δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαρύνει τις πιστώσεις των αντίστοιχων έργων.

3). Οι ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 καταλαμβάνουν και πρόσωπα τα οποία: α) Λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας, σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) ή β) λαμβάνουν αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την παρ. 3 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) ή γ) εργάζονται εκ περιτροπής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ή δ) απασχολούνται σε υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.Σχολικοί Τροχονόμοι

Εκτός των Σχολικών Τροχονόμων

Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί κάποια διάταξη τυπικού νόμου, Υπουργική Απόφαση, ΠΝΠ ή έστω Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή ευεργετικών μέτρων και στους σχολικούς τροχονόμους στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, όπως έγινε αντίστοιχα σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. σχολικές καθαρίστριες, προσωπικό παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ των ΟΤΑ κλπ). Απαιτούμενο νόμιμο δικαιολογητικό για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης είναι η «βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, για τις ημέρες και ώρες που ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος παρείχε υπηρεσία», βεβαίωση που προφανώς για όσο χρονικό διάστημα είναι κλειστά τα σχολεία δεν μπορεί να χορηγήσει ο εκάστοτε Δ/ντής του σχολείου.

Εξάλλου, οι σχολικοί τροχονόμοι σύμφωνα με ρητή διατύπωση της ανωτέρω ΚΥΑ παρέχουν την υπηρεσία τους εθελοντικά, χωρίς να είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον κοινωνικοασφαλιστικό οργανισμό (και συνεπώς δεν συνδέονται με σύμβαση εργασίας ή έργου με τον οικείο ΟΤΑ), ενώ η επίμαχη αποζημίωση δεν αφορά τακτικό μισθό ή αμοιβή για παροχή υπηρεσίας, αλλά περιοδική αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων κίνησης στα οποία υποβάλλονται οι σχολικοί τροχονόμοι για την παροχή της υπηρεσίας τους. Συνεπώς, δεν μπορεί να επεκταθούν και στους σχολικούς τροχονόμους τα άρθρα 656 και 657 ΑΚ περί καταβολής αμοιβής στους εργαζόμενους ακόμη και όταν αυτοί ανυπαίτια δεν παρέχουν την  εργασία, διότι, οι διατάξεις αυτές προϋποθέτουν σύμβαση εργασίας, προϋπόθεση που δεν συντρέχει στην περίπτωση των Σχολικών Τροχονόμων.

Ευεργετικά μέτρα, η απόδοση των οδοιπορικών για  176,00 ευρώ!

Θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο και μόνον να αποφασίσει για την αποζημίωση τους, έστω κι αν δεν δούλεψαν.

(Γιατί είχαν υπολογίσει  σε αυτά τα χρήματα, στον οικογενειακό προϋπολογισμό τους. Κάποιοι άνθρωποι βασίζονται και ζουν με λιγότερα. Από κάποιους άλλους που έχουν ισχυρή οικογενειακή στήριξη ή την τύχη να βιοπορίζονται σε πιο επικερδή επαγγέλματα ή απλά να ωφελούνται ως απόγονοι οικονομικά ισχυρών προγόνων.)

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) το εδάφιο δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 37 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(13/04/2020 στο τεύχος Α ΦΕΚ 84 ε
Β) το γεγονός ότι οι κατανομές της πρώτης και δεύτερης δόσης από τις χρηματοδοτήσεις μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων (που εμπεριέχουν και την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων) δεν υπέστησαν καμία μείωση.
Γ) Για το λόγο ότι η μη παροχή της εργασίας τους, δεν έγινε από δική τους θέληση αλλά τα σχολεία έκλεισαν με πράξη της κυβέρνησης.Σχολικοί Τροχονόμοι

H παρανομία δεν γεννά δίκαιο

Επικαλείται την γενική αρχή του Δικαίου ο Δήμος μας. Θυμάται τώρα το Νόμο και πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά.

Για να δικαιολογήσει την μη καταβολή της αποζημίωσης στους Σχολικούς Τροχονόμους-τη μισή για την ακρίβεια.

Χωρίς προσβάσιμα πεζοδρόμια και ανύπαρκτες διαβάσεις και διαγραμμίσεις. Με δρόμους για σκότωμα, οδοστρώματα εντελώς κατεστραμμένα . Με χωροθετήσεις όπου εξυπηρετεί τη πελατεία. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ας μας πει πρώτα πως προστατεύει τα παιδιά στο δρόμο για το σχολειό, καθημερινά. Το απόγευμα στο φροντιστήριο, στα αθλητικά Κέντρα, στην παιδική χαρά -(ναι αυτές ακόμα τις περιμένουμε). Και είναι δική του δουλειά, κάθε Αντιδημάρχου. Μας ζητήσατε την ψήφο μας για να εφαρμόζετε πρώτα τους Νόμους. Και να φροντίσετε ώστε όλοι-ες  οι υπάλληλοι, να εκτελούν το υπαλληλικό τους καθήκον.  Αλλά δεν το πράττετε. Μόνο τώρα θυμηθήκατε το Νόμο…για 176,00 ευρώ.

Ο Δήμος που αποφασίζει για χρόνια, παραβαίνοντας κάθε αρχή Δικαίου και παραμελώντας όλα τα καθήκοντά του.

Το ΗΘΙΚΟΝ έχετε ξεχάσει κυρίες και κύριοι στο Δήμο και είμαι εδώ να σας τα θυμίσω όλα. Νόμιμα και Ηθικά. Χωρίς κλείσιμο του ματιού και φιγούρες μπροστά στους προϊσταμένους του Δήμου.

Κατά παράβαση κανόνων και τήρηση διαδικασιών, πράττετε συνεχώς. Αυτό σημαίνει ΑΚΥΡΟΝ και σας το επιστρέφω.