για το Γιοφύρι της Φαβιέρου

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται

Το Έργο στη Φαβιέρου εκτός από μια διαρκής ταλαιπωρία και κακοτεχνία , θέτει σε κίνδυνο τους οδηγούς που έρχονται από τις κάθετες οδούςλόγω έλλειψης ορατότητας. Κίνδυνος και Ανασφάλεια μετά από τρεις παρατάσεις με έκτακτες και δια περιφοράς αποφάσεις. Από τον Μάη 2021 ******που εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό μέχρι τις 9 Μαρτίου του 2022 που υπεγράφη η σύμβαση με τον Ανάδοχο για ένα Έργο διάρκειας 8 μηνών*******. Και χωρίς εξέταση για επιβολή ποινικής ρήτρας για διασφάλιση της εκπλήρωσης της σύμβασης. Πάμε τώρα στη τρίτη παράταση μέχρι 9/10/2023 και “Κύριος οίδε” πότε, για την αποπεράτωση.

Πριν τις τρεις παρατάσεις για το έργο στη Φαβιέρου, είχαμε και τρείς παρατάσεις στην υποβολή προσφορών, στη διαγωνιστική διαδικασία. Με δικαιολογίες τον κορωνοϊό, την απεργία των μηχανικών και τη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος στο τσακ, λίγες ώρες πριν τη λήξη προσφορών.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό : 94698 για το έργο: «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου Ανάπλαση της ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ για την Ενίσχυση της Εμπορικότητας και Επισκεψιμότητας.

1η— 15/1/2021***

2η— 12/2/2021****

3η—-16/4/2021*****

ράβε-ξήλωνε

Τέσσερις μήνες για μια πολύ ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και δεν ζητήθηκε εξήγηση καμιά. Η τήρηση της νομοθεσίας είναι μια ελαστική υπόθεση στο Χαϊδάρι.

Α/ΑΧρόνος Υποβολής ΠΡΟΣΦΟΡΆΣΕπωνυμία ΠροσφέρονταΠοσοστό Προσφοράς
1.16/04/21, 15:20:30KONTOS CONCREATE A.T.E.53,03 %
2.15/04/21, 16:42:44ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.31,14 %
3.15/04/21, 14:38:32ATTIKH TOMH ATE31,12 %
4.08/04/21,  17:07:393Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.31,14 %
Οι τόσο επιμελείς για την προσωπική τους περιουσία η οποία αυξάνεται σταθερά, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι κατα σειρά ετών. . Και τόσο αμελείς για τις υποθέσεις του δήμου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν.4412/2016, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 69 της ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/24/ΕΕ θεσπίζεται έλεγχος στον εντοπισμό των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής και προβλέπεται η υποβολή αντικειμενικής αιτιολόγησης εκ μέρους των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων.Από τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου του ν.4412/2016 συνάγεται ότι όταν οι προσφορές που κατατίθενται σε μια διαγωνιστική διαδικασία φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του δημοπρατούμενου έργου, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να καλέσουν τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, ζητώντας τους να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά και να παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις για την προσφερόμενη χαμηλή τιμή, με γνώμονα τα κριτήρια που παρατίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 88, τα οποία αφορούν κυρίως σε τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, αλλά και στη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την κοινωνική, ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία.

ΥΓ Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης η Δντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία υπογραφει μελέτες και οριζοντιογραφίες του έργου, αποσπάσθηκε στη ΕΕΤΑΑ. Την κα Παναγιωτάκου διαδέχθηκε η κα Συλάκου. ********

ΠΗΓΗ

*****

***

****

******

*******

********

ttps://elizabethboura.gr/%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8E%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1/

Σχολιάστε