Για το σχέδιο ΟΕΥ του Δήμου Χαϊδαρίου, σκοπός μονότονος από το παρελθόν

Τι είναι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Με αφορμή το νέο σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Μια Τροποποίηση αναγκαία, για κάθε Δήμο. Για την αποτελεσματική λειτουργικότητα του. Είναι εργαλείο διοίκησης το οποίο κατα κύριο λόγο στοχεύει σε

α.     Αποτελεσματικότητα β.  Αποδοτικότητα γ.  Οικονομία δ.  Ποιότητα ε.  Ανάπτυξη

  • ο Δήμος, είναι ένας ζωντανός οργανισμός επομένως και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, αλλάζει όσο συχνά απαιτείται ώστε να προσαρμόζεται στις de facto αλλαγές που επέρχονται στον οργανισμό
  • περιγράφει θέσεις που καλύπτονται από πραγματικούς ανθρώπους και πρέπει να μπορούν να τις υποστηρίξουν. Επομένως δεν μπορεί να είναι πνευματική άσκηση γραφείου, αλλά πρέπει κατά την κατάρτιση / τροποποίηση του ΟΕΥ να έχουμε εικόνα των δεξιοτήτων/ ικανοτήτων ακόμη και φιλοδοξιών του ανθρώπινου δυναμικού.
  • οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στα γραφεία και τμήματα καθρεφτίζουν πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, των δημοτών, η εξυπηρέτηση των οποίων είναι ο απόλυτος στόχος.

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Στο σχέδιο λοιπόν, πρώτο αναφέρεται το Νομικό Τμήμα. Και σωστά γιατί το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί για κάθε δήμο, τη βάση. Παρέχοντας νομική υποστήριξη προς αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου.

Στο σχέδιο λοιπόν, προβλέπονται δύο θέσεις δικηγόρων ως “ειδικών θέσεων”.

Γιατί λοιπόν δεν προβλέφθηκε η σύσταση Οργανικής θέσης για τους δυο δικηγόρους; Ναι, πληρώνονται με πάγια αντιμισθία γιατί διέπεται βασικά από τον Κώδικα περί Δικηγόρων ( ΓνΝΣΚ 98/14).( Ο Νομοθέτης δηλαδή, προσδίδει στον δικηγόρο την ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού και όχι του υπαλλήλου, δηλαδή του απασχολούμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αυτό για να διατηρεί την ανεξαρτησία της γνώμης του, μη υπαγόμενος σε κάποια υπαλληλική ιεραρχία.  Αντίκειται δε στην δια του Κώδικα Δικηγόρων επιδιωκόμενη και με πολλές διατάξεις περιφρουρούμενη αξιοπρέπεια και ιδιάζουσα ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος η επιβολή στον δικηγόρο και η αποδοχή από αυτόν υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης και μάλιστα εκείνου που ισχύει για το υπαλληλικό προσωπικό του εντολέα, έστω και αν παρέχει τις υπηρεσίες του με πάγια ετήσια ή μηνιαία αντιμισθία (ΕφΑΘ 2402/1987 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 871/1970 Αρμεν. ΚΔ’ 794 επ.). 

Αυτό όμως δεν αναιρεί την πρόβλεψη ύπαρξης θέσεων στις Οργανικές θέσεις υπαλλήλων. Πάλι ως Ειδικές θέσεις αλλά με πρόβλεψη και στον προϋπολογισμό, γιατί πάγια αντιμισθία σημαίνει ότι πληρώνονται όπως στον ιδιωτικό τομέα, δώρα εορτών και αδειών.

Αλλά επίσης ο δικηγόρος με πρόσληψη σύμφωνα με  τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαδικασίες που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1649/1986,” περί προσλήψεων δικηγόρων στους Ο.Τ.Α. κ.λ.π. και μετά από απόφαση της οικείας πενταμελούς επιτροπής και απόφασης του Δήμαρχου”.

Πρόσληψη λοιπόν σε μόνιμη οργανική θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή, μπορεί να υπάρξει και να απασχολείται κανονικά στο δήμο, με πλήρες ωράριο ακόμα και χωρίς να διατηρεί ιδιωτική πελατεία. Για να δύναται να παρακολουθεί όλα τα θέματα του δήμου από την δημοτική περιουσία μέχρι την γνωμοδότηση ή ενημέρωση νέων αντιδημάρχων για την άσκηση καθηκόντων τους κτλπ.

Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη ακόμα και για νέους δικηγόρους, για άσκηση έστω και 6μήνου ; Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη μόνιμου Νομικού Συμβούλου; όχι στην υπηρεσία του Δημάρχου. Στην υπηρεσία της Πόλης μας, στην προάσπιση των συμφερόντων, της δημοτικής περιουσίας, του κοινόχρηστου χώρου, όλων των δημοτών. Την παρακολούθηση και συμπαράσταση σε όλα τα θέματα νομικής φύσεως τα οποία ανακύπτουν και όσα από το παρελθόν έχουν μείνει ανοικτά. Η Διοίκηση έχει συνέχεια.

Για τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης;

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134) επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του ν.3852/20101 (Α΄87), με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (εφεξής Συμπαραστάτης).Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 § 5 εδ. γ’ επ. του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης. Οι ειδικές προτάσεις αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικουμένους, ενώ εκδίδονται επ’ ευκαιρία σημαντικών φαινομένων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον Συμπαραστάτη, συνήθως μέσω των αναφορών που υποβάλλονται αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Τίποτα. Ουδέν νεώτερον από το μέτωπο της νομιμότητας. Αντ’ αυτού ένα παλαιάς κοπής, “τμήμα επικοινωνίας πολιτών “και ευτυχώς εντελώς εξαλειφθέν από άλλους δήμους.

Τμήμα Επικοινωνίας Πολιτών

Μετά τη Νομική Υπηρεσία, συνεχίζει που λέτε το Τμήμα Επικοινωνίας Πολιτών. Τα σχέδια ΟΕΥ του Υπουργείου, αλλά και ο ισχύων ΟΕΥ του δήμου μας, προβλέπουν Τμήμα Επικοινωνιών και Δημοσίων Σχέσεων απευθείας υπαγόμενο στο Γραφείο Δημάρχου. Αυτά τα τμήματα έχουν και την ευθύνη επικοινωνίας με τους πολίτες αλλά και για πολλά άλλα θέματα . ” Μεταξύ αυτών Θέματα Τύπου και δημοσιεύσεων, τηρεί αρχείο και ενημερώνει σχετικά. Οργάνωση, Υποστήριξη Ενημερωτικών συνεδρίων, συνελεύσεων,τελετών, εθνικών επετείων, εορτών, δεξιώσεων, και γενικά εκδηλώσεων του Δήμου.Επιμελείται της διοργάνωσης, της υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης προσωπικοτήτων και επισκεπτών.
Επιμελείται της διαδικασίας μετάβασης στο εξωτερικό δημοτικής αντιπροσωπείας.
Επικοινωνεί και συνεργάζεται με φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρουν το Δήμο.
Τηρεί πληροφοριακό αρχείο τοπικών, διεθνών και ξένων φορέων (Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες,Σωματεία, Προξενεία, Ιδρύματα, Δήμοι άλλων Χωρών κ.λπ.).
Τηρεί φωτογραφικό αρχείο και άλλο υλικό που αφορά την ιστορική διαδρομή του Δήμου, τις εκδηλώσεις του καθώς και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν.
Φροντίζει για τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 216″.

Ουδέν Γραφείο για την Πόλη, για την Ιστορία.Περιγραφές και Ανάδειξη και Φροντίδα ανά περίπτωση για Διατηρητέα, Μνημεία. Ειδικά Γραφεία για συντήρηση για το Παλατάκι, για ανάδειξη μνημείων όπως την Μονή ΔΑΦΝΙΟΥ και το ιερό της Αφροδίτης. Για ειδική συντήρηση Πρασίνου του Ιστορικού Πεζόδρομου ή του περιβάλλοντος χώρου όπως στο Πάρκο Νεολαίας και στο Πάρκο Ιστορικής Μνήμης. Μια συνολική διοικητική πρόβλεψη για όλον τον περιβαλλοντικό και Ιστορικό θησαυρό δίπλα στον μεγαλύτερο Κήπο, τον Διομήδειο Κήπο.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνει το σχέδιο, ούτε για τον Συμπαραστάτη, αλλά ούτε πρόβλεψη για εθιμοτυπικά, εθνικές εορτές, αλλά και δημοψηφίσματα, ή ιστορικά δημοτικά, μουσεία και λαογραφικά. Σας το έχω πει στο παρελθόν και το ξαναλέω άλλη μια φορά. Ο Δήμος μας διδάσκει τη Λήθη, για οτιδήποτε αφορά την πόλη. Η νομιμότης έχει χαθεί, ο δημότης θα αναγνωρίζεται μόνο αν έχει γνωστό στο δημαρχείο, υπάλληλο ή αιρετό.Από τον κοινόχρηστο χώρο μέχρι την απλή διεκπεραίωση ενός εγγράφου. Ποιος-α θα τολμήσει να παραπονεθεί στο Γραφείο Δημοτών ή πως θα προχωρήσει το παράπονο; Αφού στο συγκεκριμένο γραφείο το οποίο ήδη έχει συσταθεί είναι υπεύθυνη η σύζυγος του ήδη Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου. Και για ποια νομιμότητα να μιλήσουμε όταν το γραφείο του παραπάνω, δεν μπορείς να το πλησιάσεις από την αποπνικτική μυρωδιά του τσιγάρου; όταν υποβάλλεται έγγραφη αναφορά και ο δήμος δεν απαντά έστω και τυπικά. Γιατί είσαι δημότης χωρίς γνωριμία στο γραφείο. Που θα βρεις το δίκιο ή το άδικο σου, μια απάντηση απλή, μια ενημέρωση αν ο γάιδαρος πετά.

Το ΚΕΠ θα ήταν αρκετό για την Επικοινωνία των Πολιτών και “ο Συμπαραστάτης” για τον έλεγχο των Αδικιών

Στο άρθρο 15, αναφέρεται ότι στα Όργανα Διοίκησης συμπεριλαμβάνονται και τα ΚΕΠ

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου αυτά:
α. να ενημερώνουν και πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες
που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων
σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες,
β. να παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση
υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν
πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια
για τη διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία..

Έλεγχος Κοινοχρήστου Χώρου. Χωρίς Δημοτική Αστυνομία δεν είναι εφικτό.

Στο Άρθρο 8 και II. στη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών και Ειδικά 1. Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων
“Ασχολείται με την τήρηση και εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων
του Δήμου, καθώς και με τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης
[16] (καθαριότητα, αστικός εξοπλισμός, δίκτυα, κλπ) του συνόλου των
κοινοχρήστων χώρων.” όσα λοιπόν ήταν στην ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία καταργήθηκε το 2013 , αλλά μπορεί πλέον να ανασυσταθεί.

Τώρα μεταφέρονται σε ένα νέο Τμήμα με άγνωστη εξειδίκευση, προσόντα, γνώσεις, επιμόρφωση συγκεκριμένα για πλέγμα διατάξεων και υποχρεώσεων. Τα οποία αλληλοκαλυπτόμενα αποτελούν πονοκέφαλο και για τους ήδη γνωρίζοντες.

Η Δημοτική Αστυνομία ήταν υπάλληλοι οι οποίοι είχαν εκπαιδευθεί, με ανακριτικές ιδιότητες. Δηλαδή, διενέργεια όλων των αστυνομικής και διοικητικής φύσεως ενεργειών (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι, αυτοψίες κ.α.) σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας και στα σχετικά νομοθετήματα (τυπικούς νόμους, Προεδρικά Διατάγματα κ.α.) Και η συμπλήρωση αναφορών και δελτίων συμβάντων για τα αποτελέσματα της αστυνομικής και διοικητικής δράσης και η σχετική ενημέρωση των προϊσταμένων κλιμακίων και σχετιζομένων φορέων.

Αστυνομικό έργο επιτελούσαν οι ένστολοι διοικητικοί υπάλληλοι με βασικές γνώσεις και δεξιότητες για 1 Σύνταξη και έλεγχος νομιμότητας δημοσίων εγγράφων
2 Σύνταξη και επίδοση ανακριτικών πράξεων
3 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κυρίως ανοιχτού λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
4 Γνώση Νομοθεσίας (γενικής διοικητικής φύσεως και ειδικών ανακριτικών διατάξεων)
5 Δίπλωμα Οδήγησης

Άρθρο 7ο Διεύθυνση Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Είναι η Υπηρεσία η Αρμοδία, για το Περιβάλλον αλλά και για την τσέπη μας. Βλέπετε τα ανταποδοτικά τέλη είναι τα κυρίως έσοδα ενός δήμου και η διαχείριση αποβλήτων και η συντήρηση πρασίνου και ηλεκτροφωτισμός είναι η Δέσμια Αρμοδιότητά του. Πως λοιπόν και με τι γνώσεις θα κατανοήσει και θα εργαστεί για την μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και τόσα άλλα; Τα τριτοβάθμια ιδρύματα έχουν επιστήμες Μηχανικών Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγους, Χημικούς Μηχανικούς. Μαθήματα όπως η Γεωφυσική, Χημεία, Οικολογία , Γεωεπιστήμες, Υδρολογία, Γεωδαισία, Περιβαλλοντική Υγεία και τόσα άλλα. ΟΧΙ, ΠΟΤΕ στη Καθαριότητα οι επιστήμες για το περιβάλλον και οι προϊστάμενοι με γνώσεις και όρεξη για δουλειά.Βιώσιμη είναι μόνο η ανεπάρκεια τους.

Όπως τόσα χρόνια η υπηρεσία η συγκεκριμένη θεωρείται το λιμάνι όποιου θέλει να πάει να ξεκουραστεί, μακριά από το πολύβουο και ενοχλητικό Δημαρχείο. Να γιατί εξυπηρετεί αυτή η μικρή και άβολη εγκατάσταση στο Θεατράκι. Είναι κρυψώνα της απραξίας. Και ο ναός της αυταρχικότητας προς τους δημότες .

Ο μεγαλύτερος και χειρότερος ανορθολογισμός. Η οπισθοδρόμηση σε όλο το μεγαλείο της. Προϊστάμενοι ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ και ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Ναι , καλά διαβάσατε σε αυτή την τόσο κρίσιμη υπηρεσία, ο ΟΕΥ συμπεριλαμβάνει Προϊστάμενο με πτυχίο φυσικής Αγωγής και Κοινωνιολογίας. Γυμναστική για τα σκουπίδια και κοινωνική πολιτική για την ανακύκλωση!! Και το σκουπίδι θέλει φροντίδα και στοργή!

Για τις προαγωγές στην Κοινωνική Υπηρεσία και Παιδικούς Σταθμούς, δεν κατάλαβα . Γιατί να μην γίνονται προϊστάμενες εκεί οι ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ. Επειδή είναι γυναίκες; Δεν φτάνει που δεν προβλέψατε Τμήματα Αστικής Κινητικότητας και θέσεις για ΑμεΑ. Πολιτικές Ισότητας μόνο στα χαρτιά…Δικηγόροι εκεί στο δήμο, παραβαίνετε και τον Ν. 4488/2017 για τα δικαιώματα ΑμεΑ και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Διακήρυξης Δικαιωμάτων ΑμεΑ.

Κανένας από τους Συνδικαλιστές αλλά και από τους δημοτικούς συμβούλους, δεν διαμαρτύρεται.Για την αρχή της Ισότητας.

Βack to the Past, αντίληψη. Ταξίδι στο παρελθόν και επιστροφή στον Μαυρογιαλούρο πολιτικό. Χαϊδάρι Χαμένο, στο πουθενά

Α!! και κύριοι δικηγόροι οι οποίοι εκπονήσατε τον σχετικό ΟΕΥ, να σας θυμίσω, μην μας πείτε Προϊστάμενος και μας θέλετε και επιδόματα κλπ , για τα αυτοτελή Γραφεία. “Στα αυτοτελή Γραφεία, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 9, του ν. 4024/2011, το οποίο ορίζει ότι «Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση και το Τμήμα.», δεν κρίνεται Προϊστάμενος αλλά τοποθετείται υπεύθυνος με απόφαση Δημάρχου.