Γωνία Επι-Κινδυνότητας και Παρα-Νομίας

Στο υπό διαβούλευση ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, στη σελ. 50 προβλέπεται η δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης. Στα περισσότερα σημεία, (τα οποία παραθέτω στο τέλος του άρθρου) είτε γίνεται αναφορά “επί του πεζοδρομίου ή “δίπλα σε συστοιχία κάδων”. Ή απλά αναφέρονται οι οδοί (διασταυρώσεις ) στο οδόστρωμα. 370.000 ΕΥΡΏ -20 Γωνιές Ανακύκλωσης ..***

Ναι, είναι παρανομία και έκθεση σε κίνδυνο Πεζών. Οι Γωνίες Ανακύκλωσης και το πως χωροθετούνται σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αστικών Αποβλήτων (και όχι Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας όπως αναγράφεται) . Δεν είναι αυτό το μόνο λάθος του Σχεδίου, αλλά υπάρχει ένα τουλάχιστον που είναι εξόφθαλμα εγκληματικό -γιατί υπέχει αστική και ποινική ευθύνη ο Δήμος. Και αφορά τα πεζοδρόμια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:***
20 Γωνιές Ανακύκλωσης Χ 18.500 Ευρώ / Τεμ. = 370.000 Ευρώ
ΦΠΑ 24 % = 88.800 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ = 458.800 Ευρώ

Γιατί η παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων,σε κοινόχρηστους χώρους μέσα στον οικιστικό ιστό, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Ως πτυχή παραβίασης του δικαιώματος στον δημόσιο χώρο είναι η εγκατασταση περιπτέρων σε πεζοδρόμια και στάσεων, χωροθέτηση κάδων, παράνομη στάθμευση, υπαίθριες πινακίδες, πλαίσια τοποθέτησης πινακίδων κλπ.

Η δημοτική αρχή υπέχει αστική και ποινική ευθύνη έναντι των πολιτών.

Και όποιο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν απαιτήσει να αποσυρθούν οι συγκεκριμένες χωροθετήσεις και να τηρηθεί η νομοθεσία και τα νομοθετήματα, για την Προσβασιμότητα, θα είναι συνένοχος-η και υπόλογος-η. Για έκθεση σε κίνδυνο Πεζών. Ιδιαίτερα Παιδιών, ΑμεΑ, Ηλικιωμένων και ευάλωτων χρηστών των οδών. Γιατί πλέον οι ψήφοι έχουν πραγματική ευθύνη. Και εφόσον έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων tου Δήμου μας . Γιατί εσείς ψηφίσατε Υπέρ ( ή όσοι δεν υποβάλλατε ένσταση κατά) για την απόφαση 87/31-8-2021*, η οποία είναι Κανονισμός πλέον και οφείλουμε να εφαρμόζουμε. Αιρετοί και Δημότες. Αντίστοιχα στους ορισμούς άρθρο 2 και στο άρθρο 3 παρ. 5 :

13. Πεζοδρόμιο: Είναι το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού, το οποίον προορίζεται για την εξυπηρέτηση των
πεζών (βλ. άρθρο 2 παρ.1 περ.49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν.2696/1999, όπως ισχύει «Φ.Ε.Κ:
57/Α/23-3-1999»).

5. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με
2.20μ.και πλάτος 1,50 μ, απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες,
κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) (αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. για
Α.Μ.Ε.Α.)

Ας μιλήσουμε για τις Γωνίες Ανακύκλωσης που χωροθετεί σε πεζοδρόμια και οδοστρώματα.

Παράνομη Χωροθέτηση

Ίσως οι αγαπητοί μελετητές του Τοπικού Σχεδίου, ξέρουν νόμους που δεν τους γνωρίζουμε εμείς οι λοιποί θνητοί. Ή ίσως έχουν μυστικές δυνάμεις και είναι πτηνά, οπότε δεν χρειάζονται τα πεζοδρόμια. Επειδή εμείς δεν είμαστε ούτε σούπερ-ήρωες ούτε πετάμε. Επειδή δεν ήρθαμε από τον Άρη και γνωρίζουμε γραφή και ανάγνωση, τα βασικά τουλάχιστον. Δεν ισχύει η απόφαση 18485/ΦΕΚ 1412/2017; Δεν ισχύει ο Ν. 4447/2016; Άρθρο 29 N. 4819/2021 ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021 Πράσινα Σημεία (Παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851);;

Τι λένε;

Επιτρέπεται η εγκατάσταση γωνιών ανακύκλωσης εντός οριοθετημένων κοινόχρηστων χώρων του σχεδίου πόλης ή εν τοις πράγμασι κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, εφόσον ο χώρος που καταλαμβάνουν δεν ξεπερνά το 15% της συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασίνου υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η έγκριση του δασαρχείου.

 Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης μετά από τον προσδιορισμό σε τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, της θέσης, των ορίων, της διάταξης του εξοπλισμού και της απαραίτητης επίστρωσης του χώρου που καταλαμβάνουν.

η) Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση της περιοχής.

θ) Η γωνία ανακύκλωσης επιβάλλεται να γειτνιάζει με το δρόμο που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής

Γιατί οι Γωνιές Ανακύκλωσης χωροθετούνται μόνο σε ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ με συγκεκριμένα Τοπογραφικά διαγράμματα. Όχι στο δρόμο ούτε τα πεζοδρόμια.

Επικίνδυνη Χωροθέτηση

Τα Πεζοδρόμια προορίζoνται για την ασφαλή κυκλοφορία των Πεζών. Νομοθεσία συγκεκριμένη από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό ΥΑ 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 ∆’): Κτιριοδοµικός Κανονισµός Άρθρο 24 “Τα πεζοδρόµια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται µε σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη µορφολογία του εδάφους.

Προδιαγραφές Πεζοδρομίων
Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2009/2621Β), Άρθρο 2

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.)

Άρθρο 6
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, προστατευτικά εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με στρογγυλεμένες ακμές. Ομοίως και η φύτευση δέντρων πραγματοποιείται πάντα εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών.

Δηλαδή όλα αυτά τα εμπόδια που βλέπουμε στα στενά πεζοδρόμια στο Χαϊδάρι, Απαγορεύονται…Και εσείς Δήμαρχε και Δημοτικοί Σύμβουλοι που άλλα ψηφίζετε και άλλα κάνετε ή μαλλον κάνετε στραβά μάτια ; αυτά που εμείς βλέπουμε ; μάλλον μια ψυχική διαταραχή ή ένα πρόβλημα στην όραση; Σε κάθε περίπτωση εσείς είστε το πρόβλημα.

ΠΗΓΗ

“Στο Δήμο Χαϊδαρίου προτείνεται να δημιουργηθούν είκοσι (20) Γωνίες Ανακύκλωσης, ομοιόμορφα κατανεμημένες στην ευρύτερη περιοχή, ως ακολούθως:

 1. Σωκράτους & Παναγούλη – στο πλάτωμα του πεζοδρομίου (Άνω Δάσος)
 2. Παπανδρέου 46, επί του πεζοδρομίου της πλ. Ελευθερίας (Δάσος)
 3. Καλαβρύτων 24, δίπλα στη συστοιχία κάδων της πλ. Πρωτομαγιάς (Δάσος)
 4. Ταϋγέτου & Πλάτωνος, μπροστά στο κτίριο της ΕΥΔΑΠ (Δάσος)
 5. 25ης Μαρτίου & Λ. Αθηνών, στο τριγωνάκι (Δάσος)
 6. Βουλγαροκτόνου 13, επί του πεζοδρομίου της πλατείας (Δαφνί)
 7. Αγ. Αντωνίου 16, (Αφαία)
 8. Στρ. Θεολόγου 11, έξω από το ΚΕΑ ΑΜΕΑ (Αφαία)
 9. Ανθέων 2, Πλ. Φλέμινγκ (Κουνέλια)
 10. Ανεξαρτησίας & Κορυτσάς ( Κέντρο)
 11. Καραολή και Περαιβού,( Παναγίτσα )
 12. Δημαρχείο Χαϊδαρίου , επί της Φιλοπάππου
 13. Μετσόβου & Κριεζώτη
 14. Αγωνιστών & Πλαστήρα
 15. Κολοκοτρώνη 45, έξω από τη Στέγη Πολίτισμού (ΝΕΛΕ) (Αστυθέα)
 16. Θερμοπυλών & Λακωνίας
 17. Φαβιέρου & Αγ. Τριάδος, δίπλα στους βυθιζόμενους κάδους (Γρηγορούσα)
 18. Ρίμινι, Πάρκο Ιστορικής Μνήμης
 19. Ικάρων & Σκρα,( Γρηγορούσα)
 20. Στρ. Καραϊσκάκη & Ελευθερία

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A44%CE%A9%CE%973-%CE%92%CE%98%CE%A5?inline=true

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%958%CE%A9%CE%973-73%CE%97?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A8%CE%A3%CE%A9%CE%973-%CE%9F2%CE%A4?inline=true