Λύση από σπίτι, η διαλογή βιοαποβλήτων από κάθε κτήριο και νοικοκυριό

Λιγότερα απορρίμματα σε ταφή

Οι στόχοι της χώρας μας είναι:

Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων και των βιοαποβλήτων).

• Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την επικράτεια μέχρι το 2022.

Βιοαπόβλητα -λύση από σπίτι

Βασικός πυλώνας επίτευξης των στόχων για την οργανωμένη και σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων είναι η διαλογή στην πηγή. Έτσι, το υπουργείο επεκτείνει το δίκτυο συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων (καφέ κάδος),
Στοχεύοντας στη δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) σε όλη την Ελλάδα (πέραν των ΜΕΑ που ήδη έχουν ξεχωριστό ρεύμα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων).

Πιλοτικό πρόγραµµα του υπ. Περιβάλλοντος για τη διαχείριση βιοαποβλήτων, σε Περιστέρι, Αιγάλεω, Νίκαια-Ρέντη, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό. Οι έξι δήμοι έχουν ήδη ενταχθεί από το 2019 με χρηματοδότηση 1,2 εκ. ευρώ στο πρόγραμμα.

Αιγάλεω, Κορυδαλλός, Περιστέρι έχουν ήδη υπογράψει την προγραμματική σύμβαση, μετά την έγκριση. Ο Δήμας Αιγάλεω έχει ήδη χωροθετήσει κάδους βιοαποβλήτων, (καφέ κάδο) από το 2019. Σε υπεραγορές, καταστήματα τροφίμων, εστίασης κλπ. Οδήμος Αγίας Βαρβάρας έχει επικαιροποιήσει τον Κανονισμό Καθαριότητας, συμπεριλαμβάνοντας τις οδηγίες και υποχρεώσεις σχετικά με τα βιοαπόβλητα. Την υποχρέωση των καταστημάτων εστίασης, υπεραγορών, λαϊκών αγορών. Ακόμα κρεοπωλεία, παντοπωλεία κλπ .για τον διαχωρισμό των αποβλήτων τους. Πρόστιμα για όσους δεν εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν απο τον Κανονισμό.

Κοζάνη-απότο 2016, οικιακοί κάδοι βιοαποβλήτων.Συγκεντρώνουν οι παρόδιοι τους ατομικούς κάδους μια φορά την εβδομάδα σε καθε δρόμο. Περνά το απορριμματοφόρο συγκεκριμένη ώρα, συλλέγει και φεύγει.Ο παρόδιος παίρνει τον κάδο του στο σπίτι του. Την επόμενη βδομάδα , ξανά….

Όσοι δήμοι υστερήσουν, οι δημότες τους θα πληρώσουν “την νύφη”

Με βάση τον νέο κανονισμό τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ, οι δήμοι που σημειώνουν πρόοδο θα επιβραβεύονται με μείωση από 5% έως 25% της εισφοράς τους στον τοπικό φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ εκείνοι που παραμένουν αδρανείς θα επιβαρύνονται έως και 15%. Η νέα τιμολογιακή πολιτική θα συμπληρωθεί από την υποκατάσταση του -ανεφάρμοστου έως σήμερα- «τέλους ταφής» για τους δήμους με ένα νέο, φθηνότερο τέλος.

Σύμφωνα με τον Ν. 4685/2020, άρθρο 84 οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς των επιχειρήσεων των υπεραγορών τροφίμων, των παντοπωλείων, των οπωροπωλείων, των πρατηρίων άρτου, των πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, των πρατηρίων ειδών ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλείων/μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο, των λαϊκών αγορών, εννοουμένων όλων των ανωτέρω ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή της γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 16228/2017 (Β’ 1723).

3. Οι φορείς των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο Δήμο.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου

Σύμφωνα με την 214/25-6-2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ “Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Χαϊδαρίου για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του ∆ήµου

–Αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Χαϊδαρίου, η οποία περιλαµβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού για τη συλλογή και τη µεταφορά των βιοαποβλήτων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του ∆ήµου Η διάθεση του εξοπλισµού (1 οχήµατος και 90 κάδων) γίνεται από τον Ε∆ΣΝΑ στο ∆ήµο ατελώς. Η διάρκεια της σύµβασης είναι δεκαετής µε δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα
έτη, µε κοινή απόφαση των µερών. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5.1 της προγραµµατικής ύµβασης ο Ε∆ΣΝΑ πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 9 της προγραµµατικής σύµβασης–

Όχι μόνο έχει καθυστερήσει, να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση συνεργασίας μετον ΕΔΣΝΑ. Το Περιστέρι υπέγραψε εν μέσω κορωνοϊού,Απρίλιο 2020 τη δεκαετή σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ. Το ίδιο και ο Κορυδαλλός, Ιούνιος 2020 εν μέσω καλοκαιριού.

Μετά την αρχική έγκριση, πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την σύναψη των Προγραμματικών συμβάσεων. Γιατί καθυστερούμε στο Χαϊδάρι;

Η Περιφέρεια έχει ήδη προσφέρει το απορριμματοφόρο και τους 90 καφέ κάδους. Από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ, χρηματοδότηση απο Υπουργείο Εσωτερικών περιμένουμε και άλλο απορριμματοφόρο.

‘Ομως μαζί με τον εξοπλισμό, πρέπει να επικαιροποιηθεί ο Κανονισμός Καθαριότητας. Να ορισθούν ακριβώς οι υποχρεώσεις όλων των κατοίκων. Ειδικά οι παραγωγοί βιοαποβλήτων, με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής αποβλήτων. Τα καταστήματα εστίασης, οι υπεραγορές, οι λαϊκές αγορές. Ακόμα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη για τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις κάδων. Γιατί πρέπει να έχουν δικούς τους κάδους, εντός των καταστημάτων και μετά απο συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας, οι ώρες αποκομιδής. Η νομοθεσία γενικά ορίζει τα παραπάνω. Ο δήμος πρέπει να εξειδικεύσει.

Ας μιλήσουμε με αριθμούς, για τα χρήματα μας

Στο Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, με τους σχετικούς πίνακες και τα παραγόμενα απόβλητα ανά δήμο. Βλέπουμε οτι ο δήμος Χαϊδαρίου με συνολικά 19.883,150 τ. . Ανακυκλώσαμε απο αυτά 1.485,840 τον. (ανακύκλωση συσκευασιών και κλαδέματα ). Τα υπόλοιπα 18.397,310 πήγαν για ταφή, στο ΧΥΤΑ.

Στην εκκαθάριση του 2018, τιμολογηθήκαμε με συνολικά 959.487 ευρώ για τα απόβλητα που πήγαν για ταφή (18.607 τον. τελικά ) . Πληρώνουμε επιπλέον 105.000 ευρώ για την μεταφόρτωση στο ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ.

Σας μπέρδεψα ε; Ας ξεμπερδευτούμε λοιπόν.

Ξεχάστε τι πληρώναμε όλα αυτά τα χρόνια. Ας δούμε με τη νέα τιμολόγηση και νομοθεσία. Έχουμε ως δεδομένο όμως την παραγωγή αποβλήτων, αυτό είναι δεδομένο από τις μετρήσεις. Είναι πάνω κάτω στα 20.000 . Στρογγυλοποιούμε λοιπόν και έχουμε και λέμε. Αν μειώσουμε κατά 10% τα απόβλητα μας προς ταφή δηλαδή 2.000 τόνους λΙγότερους με την προώθηση της ανακύκλωσης βιοαποβλήτων . Και άλλο ένα 10% 2.000 τον μέσω ανακύκλωσης συσκευασιών, γυαλιών, χαρτιού, μετάλλων.

20.000- 4.000 =16.000 τον για ταφή, θα επιβραβευθούμε με 70.000 ευρώ, μείωση εισφορών στον ΕΔΣΝΑ .

Για το 2017 η προσωρινή τιμή ταφής στο ΧΥΤΑ ήταν τα 44 ευρώ ο τόνος για την εκκαθάριση του 2016.

Στην εκκαθάριση του 2017, η προσωρινή τιμή ήταν 49 ευρώ. Με αποτέλεσμα ο δήμος Χαίδαρίου να πληρώσει για απορρίμματα του 2017 συνολικά 911.767 ευρώ. Για συνολικά 18.607 τόνους απορριμμάτων (ταφή) και ακόμα τιμή αντισταθμιστικών και αμιγούς εισφοράς. ‘Ενα σύστημα εισφορών που συνεχώς αυξάνεται και όσοι δήμοι δεν μειώσουν δραστικά τα απορρίμματά τους θα χρεώνονται υπερβολικά.

911.767-70.000 = 841.767 ευρώ. Ίσως, θα μου πείτε, σιγά την μείωση.

Γλυφάδα 2020 —

Οκ ! αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αν δεν προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα προς ταφή απόβλητά μας, θα έχουμε ποινή. Γιατί για κάθε δήμο που δεν θα μειώνει- θα υπάρχει ποινή, αντικίνητρο. Γιατί ανάλογα με τους συμμετέχοντες δήμους σε καθε Φορέα διαχείρισης, (εν προκειμένω οι 66 δήμοι της Αττικής) για κάθε δήμο που θα μειώνει τα προς ταφή απόβλητα του θα τιμωρούνται οι υπολοιποι με ανάλογο ποσοστό.

Φαντασθείτε λοιπόν αν οι 40 δήμοι από τους 66 πιάσουν τον στόχο του 20%, ανάλογα των ποσοτήτων των αποβλήτων που παράγουν και πήγαιναν προς ταφή στο ΧΥΤΑ μέχρι το 2019. Οι υπόλοιποι δήμοι, 26 συνολικά θα επιμεριστούν το ποσοστό ποινής (ανώτατο όριο 15%) της νέας νομοθεσίας.όχι μόνο θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τα αντισταθμιστικά, οχλούμενους δήμους, έξοδα ΕΔΣΝΑ κλπ. Θα προστεθεί και τέλος ταφής με το νέο όνομα “τέλος κυκλικής οικονομίας”.

Καθώς θα μειώνεται η εισφορά στους δήμους οι οποίοι ανακυκλώνουν με συνέπεια, θα αυξάνονται δυσανάλογα τα οικονομικά βάρη των καθυστερημένων. Και πως θα ανταπεξέλθουν, οι τελευταίοι ; Μα αυξάνοντας τα τέλη τα ανταποδοτικά. Μην ξεχνάτε τον ΕΝΦΙΑ. Όταν θα περιέλθει στους δήμους η είσπραξη του, λίαν συντόμως μετά τις διορθώσεις των τετραγωνικών.

Υπάρχει υπεύθυνος δήμε μου;

?

Για τη βρωμιά και την επικινδυνότητα απο πυρκαϊά με τα διάσπαρτα πράσινα και ογκώδη και τόσα άλλα; Που είναι τα κινητά πράσινα σημεία; ‘Ενα φορτηγό σε μιά περιοχή ανά ημέρα και να συγκεντρώνουν οι παρόδιοι εκεί, τα ογκώδη; Δείτε την Αγία Παρασκευή για μικρότερου όγκου απόβλητα και λευκές συσκευές. Δείτε και το Δήμο Ταύρου Μοσχάτου ο οποίος ήδη χωροθετεί Μεγάλο Πράσινο Σημείο για ογκώδη. Λάρισα, Κοζάνη, Πύργος Σπάρτη…

Δεν θέλω να γελάσω εδώ, ειδικά για το Δήμο Χαϊδαρίου. Για τις εξειδικεύσεις γενικά, στις οποίες έχει αποτύχει κυριολεκτικά και διαχρονικά. Για αυτό ζούμε αυτή τη φαρσοκωμωδία-Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου..Σε έναν δήμο με τόσο μεγάλη παραγωγή πράσινων αποβλήτων, κήπους κλπ. Και εκείνος ο κλαδοτεμαχιστής δεν λειτουργεί.

Καλά μου παιδιά, αν δεν μπορείτε να μειώσετε τα κλαδέματα με δύο υπαλλήλους να χειρίζονται το κλαδοτεμαχιστή. Πως θα πείσετε τα εκατοντάδες καταστήματα να συλλέγουν τα υπολείμματα των τροφών; Τα σούπερ μάρκετ, τον κρεοπώλη της γειτονιάς;Τον φωνακλά που θέλει τα σκουπίδια του να τα πετά, στην πόρτα του γείτονα και όχι να τα ξεχωρίζει στην αυλή του;

Όταν έχετε για χρόνια καταλάβει το Θεατράκι για γραφεία της καθαριότητας και το χώρο πίσω απο το Α Αθλητικό ως αποθήκη. Αλλά για να βρείτε ένα χώρο για να παράγετε κομπόστ -να λειτουργήσει ο κλαδοτεμαχιστής, θυμηθήκατε ότι θέλετε μελέτη και ΠΠΔ.Για σταθμό μεταφόρτωσης!! Και για αυτό καθυστερείτε,τώρα!!λέτε!!!Για χρόνια μόνο αυταρχικές συμπεριφορές και πλήρη αδιαφοριά για τον Νόμο και τις υποχρεώσεις του Δήμου, οι οποίες απορρέουν απο τους Κανονισμούς. Κανονισμούς ποτέ δεν εφαρμόσατε.

Τι έχει να πει -ο έμμισθος συνεργάτης, ειδικά για θέματα ανακύκλωσης; Που είναι η επιμέλεια και η αποδοτικότητα που προβλέπει η σύμβαση;

Τι έχει να μας πει η αρμόδια Αντιδήμαρχος; Φταίει ο κορωνοϊός; Μόνο στο Χαϊδάρι υπάρχει κορωνοϊός; Οι υπόλοιποι, πως συνεχίζουμε να λειτουργούμε; Και οι άλλοι δήμοι;

Δεν έχουμε χρήματα; Με προϋπολογισμένα 5.128.325,08 ευρώ, έσοδα από ανταποδοτικά, στην τελευταία έκθεση 2ου τριμήνου 2020;

Δεν έχουμε προσωπικό; ΜΕ 22 οδηγούς και 70 ακόμα άτομα εργάτες και χειριστές;Στην κατάσταση του συνεργείου Αυγούστου 2020, συνολικά 100 και άτομα μαζί με διοικητικούς. Οι οποίοι λαμβάνουν υπερωρίες και νυχτερινά.

Νυχτερινά λαμβάνουν και στο Περιστέρι. Το ίδιο και στο Χαϊδάρι, νυχτερινά και υπερωρίες.

Δήμαρχε, όταν με πλήθος άρθρων, πριν τις εκλογές αναφερόσουν στις αποτυχίες της τότε και σήμερα,πρώην δημοτικής Αρχής. Σχετικά με τη Καθαριότητα, τους στόχους ανακύκλωσης, την αύξηση του κόστους λειτουργίας αλλά και την συνεχή υποβάθμιση της πόλης.

Ο κορωνοϊός αλλά και η Κυκλική Οικονομία, ζητούν νέες δράσεις και δημιουργούν επιπλέον απαιτήσεις.Κι εσείς έχετε ήδη καθυστερήσει και φοβάμαι ότι εμείς θα πληρώσουμε την νύφη. Αλλά και εσείς καλά μου παιδιά, γιατί έχουμε μάτια και βλέπουμε και μυαλό να κάνουμε συγκρίσεις. Όταν ο κος 70% καταποντίστηκε, πας ανήρ…

ΥΓ Στο επόμενο άρθρο ,η συνέχεια για το κόστος της υπηρεσίας καθαριότητας από το 2014 μέχρι σήμερα, το οποίο αυξάνεται συνεχώς ..Αύξηση η οποία θα μετακυλιστεί στα γνωστά υποζύγια ( δημότες-ισσες και κατοίκους).

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A0%CE%92%CE%9F%CE%A105-%CE%99%CE%970?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A4%CE%9C%CE%9F%CE%A105-4%CE%93%CE%94?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A4%CE%92%CE%A9%CE%9E3-9%CE%A5%CE%96?inline=true

*https://www.kathimerini.gr/1091145/article/epikairothta/ellada/ligotera-aporrimmata-se-tafh