η παράγκα (μέρος πρώτο)

Το κόλπο

Με χρήματα του Ταµείου Αλληλεγγύης ως αντισταθμιστικά για την φιλοξενία των προσφύγων στη προβλήτα 4. Αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή το Διαγωνισμό στο ΟΤ 36 για αναδιαμόρφωση πλατείας. Αλλά στο Τιμολόγιο δημοπράτησης πρόσθεσαν υαλοπίνακες και πόρτες και σοβατεπιά. Να χτίσουν κτίριο. Το ίδιο κόλπο για τον περιβάλλοντα χώρο στο Παλατάκι, από την ανάποδη αυτή τη φορά. Ψευδής βεβαίωση εγγράφων, του Κοινωφελούς χώρου ως Κοινόχρηστου, συνεχίζει η αν. δντρια. Κανένας δεν ήξερε Τίποτα….

Αρχικά είχαν προϋπολογίσει 819.000 ευρώ! Μετά την ανάκληση της υποβληθείσας πρότασης πήγαμε στα 350.000 ευρώ του Υπουργείου και 105.000 ευρώ, από το Δήμο. Pas mal…

Και αφού τους έπιασε η Πολεοδομία να χτίζουν, αντί χωμάτινου δαπέδου τύπου κουρασανί που λέει η Μελέτη. Βρήκε ολόκληρο μεταλλικό οικίσκο- στέγαστρο και δαπεδόστρωση με σκυρόδεμα. . Αντί για εργασίες πρασίνου με τοποθέτηση δένδρων και θάμνων, καθώς και ολοκληρωμένο δίκτυο φωτισμού και ύδρευσης, βρήκε τα μπετά .

Γιατί δεν μας κάνει καμία εντύπωση, πια !

Η Ματαίωση

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για Ματαίωση του Διαγωνισμού συνοπτικά * αναφέρει άλλά δεν λέει από την αρχή για χάρη Ποιών αποφασίσθηκε και σχεδιάσθηκε η παρανομία.

Διευκολύνσεις κολλητών συνεχώς, χτίζει γραφεία ή τα νοικιάζει, παραχωρεί αίθουσες και προσλαμβάνει στο Δήμο προέδρους και μέλη εθελοντικών συλλόγων και κομματικών οργανώσεων . Ποιός είπε ότι Λεφτά Υπάρχουν; Ναι, από τους Δημότες που το μόνο κοινό με αυτό το δήμο είναι η είσπραξη επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων στο όνομα τους.

Γιατί Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ πρέπει πρώτα να γνωμοδοτήσει πριν αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με το αρθρο 106 του Ν. 4412/2016 “1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης” Οι εξής:

Σκορδάς Παναγιώτης – Πρόεδρος
Μυτιληναίου Αναστασία – Μέλος
Μενδρινού Αικατερίνη – Μέλος

Για αυτό η απόφαση της Ματαίωσης του Διαγωνισμού θα ακυρωθεί απο την Αποκεντρωμένη, Ξανά και σύμφωνα με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού,αν περάσουν 60 ημέρες χωρίς να προσκληθεί ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ

Το Τσιφλίκι

Ο κατα συρροήν παραβατικός Δήμος Χαϊδαρίου, των Πολλαπλών Δημάρχων Τοποτηρητών και Φεουδαρχών είναι εδώ. Δυναμωμένος από την αποχή των Δημοτών για τα Κοινά και Ενωμένος από την αδυναμία των Ελεγκτικών Μηχανισμών. Ατιμωρησία Γενικώς. Απαξία προς κάθε έννοια Νομιμότητας και Σεβασμού των Δημοτών και της υποχρεωτικής Λογοδοσίας.

passepartout (μέρος δεύτερο) και οι ιστοριούλες συνεχίζονται στο επόμενο άρθρο…

*https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9D%CE%A9%CE%A9%CE%973-%CE%9A%CE%928?inline=true

**