η παράνομη σχέση (με ειδική σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ)  του Δημάρχου αλά λαϊκή συσπείρωση αυτή τη φορά

Δήμαρχοι Φωτοτυπία, αντανάκλαση των ίδιων πρακτικών και των ίδιων τακτοποιητικών συμπεριφορών. Λεφτά Υπάρχουν για ειδικούς συνεργάτες. Τρεις στην υπηρεσία του Δημάρχου, Γραμματέας, επί Νομικών Υποθέσεων και Δημοσιογράφος..*

DE JA VU

Η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του
λειτουργήματος του Ειδικού Συνεργάτη

Στις 27 Φεβρουαρίου 2024 προσελήφθη στο Δήμο ο δημοσιογράφος.

Είναι αλήθεια ότι ακόμα εργάζεται σε δημοσιογραφική ηλεκτρονική σελίδα;

Ότι είναι μέλος συλλογικού συνδικαλιστικού σωματείου προσκείμενο στο ΚΚΕ, αυτό που βάρυνε στην πρόσληψη του; Με κομματικά διαπιστευτήρια.

Restart Δήμαρχε δεν γίνεται έτσι . Μόνο συνέχεια του Χαϊδάρι Ξανά βλέπουμε με τις ίδιες τακτικές.

Όταν γίνεται Έργο, αυτό μιλά από μόνο του και δεν έχει ανάγκη δημοσιογράφων και διαφημίσεων στα δίκτυα.

Κατά τα άλλα, για όλα φταίει η υποχρηματοδότηση του Δήμου και η υποστελέχωση

Γιατί δεν προσλαμβάνονται Ειδικοί Συνεργάτες όπως Αρχιτέκτονες -Μηχανικοί Πληροφοριακών Συστημάτων-Περιβαλλοντολόγοι – (ενδεικτικά αυτά ). Ενώ ο Νόμος δίνει πλεον τη δυνατότητα να συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών; Αφού ο δήμος δεν έχει χρήματα για προσλήψεις. Για δημοσιογράφους και Γραμματείς προσωπικούς όπως και Νομικούς έχει λεφτά ο δήμος ;

Γιατί χρειάζεται ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προσωπικό Νομικό Σύμβουλο όταν ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν έχει ούτε ένα δικηγόρο στην Νομική Υπηρεσία; Μια κενή υπηρεσία από το 2024. Έχει όμως Facebook. Καπιταλιστικά κόλπα με αριστερές προπαγάνδες.

ΠΗΓΗ

Αρθρο 57 Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007

«7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α’ 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων
για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%973-%CE%A44%CE%9A?inline=true

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%929%CE%A9%CE%973-%CE%9B11?inline=true

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A16%CE%A6%CE%9E%CE%A9%CE%973-%CE%9C%CE%9D%CE%A1?inline=true

https://www.esiea.gr/oi-ypopsifiotites-gia-ta-nea-dioikitik-2