Περιστέρι, ο δήμος που δουλεύει ρολόϊ και αποζημιώνει

Αποζημίωση για σεισμοπαθείς-ενέργειες Δήμων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/16 Μαΐου 2019/ φεκ Β 1699 για τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και το άρθρο 2 προβλέπεται  χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής

Ανάλογα με τη βλάβη και τα τετραγωνικά της οικίας, όπως και τα μέλη του νοικοκυριού, στην παραπάνω ΚΥΑ. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ΄ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των δικαιολογητικών. Τα ποσά ξεκινούν από 1200 ευρώ , για οικία μικρότερη  των 50 τ.μ. και με βλάβη Α και 1 μέλος νοικοκυριού. (Βλάβη Α ΖΗΜΙΑ ΜΙΚΡΗ, Βλάβη Β ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΡΙΑ, Βλάβη Γ ΖΗΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ)*

Στο άρθρο 5 του παραπάνω νομοθετήματος και στην παρ. ορίζεται η υποχρέωση των Δήμων, αφού συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά απο τους δημότες που έχουν υποστεί βλάβη, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα
Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών το προβλεπόμενο, αίτημα επιχορήγησης και εντός του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη χρονικού διαστήματος.

Για τον σεισμό της 19/7/2019, Ο δήμος Περιστερίου πλήρωσε

Σύμφωνα με την Απόφαση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, στο Περιστέρι αποφασίστηκε να εγγραφούν στους Κωδικούς εξόδων 00.6739.15 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (για το σεισμό στις 19/7/2019) το ποσόν των 179.167,50 ευρώ.

Στην  6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020, για την μείωση και ενίσχυση κονδυλίων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προτάσεις των αρμοδίων τμημάτων του Δήμου.**

Σε αναζήτηση των αποφάσεων των σχετικών, από το Υπουργείο  Εσωτερικών, για την επιχορήγηση του Δήμου Περιστερίου και αποζημίωση των σεισμοπαθών.  Έχει εκδοθεί στις 10 Μαρτίου 2020,  η αντίστοιχη απόφαση.  Για το σεισμό 19/07/2019 (Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής ) 179.167,50 €

Και έτσι κατάφερε το Περιστέρι μέσα σε ένα μήνα και εν μέσω κορωνοϊού και με αργίες του Πάσχα, στις 16/4/2020 να εκδώσει Χρηματικά Εντάλματα αποζημίωσης στους δικαιούχους.(ένα απο αυτά ***)

Στο Δήμο Χαϊδαρίου, ακόμα περιμένουμε

Αν και έχει εκδοθεί η ίδια με του Δήμου  Περιστερίου , απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα μαζί με άλλους 14 δήμους, ο δήμος Χαϊδαρίου επιχορηγήθηκε  για αντικατάσταση Οικοσκευής, με το ποσόν των 212.394,00 €. Στις 24 Φεβρουαρίου 2020.  Δεκαπέντε ημέρες πριν το Δήμο Περιστερίου.

Τι λέει η απόφαση; Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω Δήμων οφείλουν να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας, εντός τριμήνου από την έκδοση της παρούσας, απολογιστικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους δικαιούχους καθώς και καταστάσεις ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης με το ονοματεπώνυμό τους. Επίσης, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης οφείλουν να το επιστρέψουν στον Κρατικό προϋπολογισμό πριν τη λήξη του οικονομικού έτους 2020. Εντός τριμήνου, από τις 24 Φεβρουαρίου.****

Δηλαδή, έπρεπε να είχαν ήδη αποδοθεί τα ποσά μέχρι σήμερα 20/4/2020, διότι και Ανάληψη Υποχρέωσης έχει δημοσιοποιηθεί από το Δήμο για το σχετικό ποσόν και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει σχετικά. Και στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έχει δημιουργηθεί η σχετική πίστωση, απόφαση 35/19-3-2020.

Επιχορηγήσεων και προϋπολογισμού ανακολουθία

Για την επιχορήγηση του Δήμου μας, Σεπτέμβρης/2019  με 62.000 ευρώ  και τον Δεκέμβρη με επιπλέον 64.500 ευρώ απο τον ειδικό λογαριασμο ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών.. Ενώ στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί στα έσοδα  63.500 ευρώ, μόνον. Γιατί υπάρχει αυτή η ανακολουθία;

Οι άλλοι Δήμοι γιατί μπορούν να τηρούν προθεσμίες και την αρχή της διαφάνειας ;

Τέλος, για να διαπιστώσετε πως εξυπηρετείται η αρχή της διαφάνειας από τις διοικήσεις, δειτε πως ο δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη από τον Οκτώβρη του 2019 έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα και τα αναλογούντα ποσά, των  δικαιούχων. Με απόφαση Δημάρχου.

***  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9E6%CE%A9%CE%9E2-%CE%98%CE%A4%CE%96?inline=true

**** https://diavgeia.gov.gr/doc/637%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%968%CE%A8?inline=true