Τελευταίοι και Καταχρεωμένοι, για την ηλεκτροκίνηση;

Στις 9 Αυγούστου 2022, δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη και Διακήρυξη για τον διαγωνισμό “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ” με χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Είναι όμως σίγουρη η χρηματοδότηση;

Καταχρεωμένοι σχεδόν 3.000.000 € ;

Γιατί τα 2. 275.415,86 ευρώ είναι δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών. Για αυτό το λόγο δεσμεύονται Έσοδα του δήμου και Ανταποδοτικά Τέλη. Μέρος των οποίων είναι χρήματα απο τα έσοδα του δήμου για έργα και αγορές αγαθών και μέρος από τα τέλη για καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό. Γιατί τα τέσσερα υπό προμήθεια οχήματα (δυο (2) μικρών ηλεκτρικών φορτηγών ανοικτών ανατρεπόμενων και δύο (2) ηλεκτρικών σαρώθρων 1m3) είναι για την Καθαριότητα.Με 191.353,55 € το χρόνο τοκοχρεωλύσια και χρόνο αποπληρωμής τα 15 έτη. Δηλαδή 2.870.303,25 ευρώ.

Και μέχρι το κλείσιμο του Έργου; Πότε και πώς; Ο Δήμος Χαϊδαρίου ποια εχέγγυα έχει αιτηθεί από το Υπουργείο, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής λόγω μη ύπαρξης Οικονομικών Πόρων; ή τυχόν καθυστέρησης για οποιαδήποτε αιτία με ευθύνη αναδόχου ή φορέα;

Πως θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες Αντιλογισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα; Ποιές είναι οι διαδικασίες αντιλογισμού πληρωμών;

Γιατί δεν προβλέπεται Έμμεση Πληρωμή ;– Προχρηματοδότηση; η οποία πρόκειται για καταβολή ποσού σε λογαριασμό ΝΠ
όταν το ΝΠ έχει πληρώσει ήδη από ίδιους πόρους το έργο.

Άλιμος, Αγιοι Ανάργυροι, Ίλιον, Χαλάνδρι , Ρέθυμνο κλπ έχουν προμηθευθεί και φορτιστές και ηλεκτρικά οχήματα από καιρό.

Τελευταίοι και καταϊδρωμένοι ;

Στις 13 Απριλίου 2021 **** είχε προηγηθεί η σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών, από την Οικονομική Επιτροπή. Από τις 24 Μαϊου 2021* η απόφαση ένταξης “Αποδοχή όρων πρόσκλησης Α.Τ.12”. Από τις 18 Νοέμβρη 2021** η έγκριση όρων δανειοδότησης απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Και φτάνουμε στον Αύγουστο του 2022 για τον διαγωνισμό.

Στις 16 Σεπτέμβρη θα ανοίξουν οι προσφορές. Ένα εξάμηνο περιπου για κατακύρωση, αν δεν υπάρξουν ενστάσεις για:

Το έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος οικονομικού φορέα για την προσβολή πράξεων
της διαγωνιστικής διαδικασίας αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση*** 150/2022 της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη 14/2021, αλλά όχι τα Τεύχη Δημοπράτησης και οι ΄Οροι Διακήρυξης , αριθμός 48622/8-8-2022 . Μόνο οι τεχνικές προδιαγραφές , γενικές και ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων κλπ. αφορούν την Τεχνική Μελέτη.

Γιατί τώρα βιάζεται το Χαϊδάρι ; Τι αποκρύπτει το Χαϊδάρι; και

Τι ξέρει το Περιστέρι και το Μαρούσι;

Γιατί ο Δήμος Περιστερίου, στην αντίστοιχη διακήρυξη διαγωνισμού ******για προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων, από το ίδιο Πρόγραμμα. Ορίζονται 12 μήνες για την υποβολή προσφορών. Γιατί δεν βιάζεται το Περιστέρι και δίνει τόσο μεγάλη προθεσμία; Από τις 30 Ιουνίου 2022 η σχετική ημερομηνία της διακήρυξης.

Γιατί ο Δήμος Χαϊδαρίου βιάζεται να ανοίξει τις προσφορές τον Σεπτέμβρη; Τι κρύβει η βιασύνη, μέσα στην θερινή ραστώνη του Αυγούστου; Η αντιπολίτευση γνωρίζει ή θα ρωτήσει ώστε να συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο;

Γιατί ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν αναφέρει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, την παράδοση των υλικών στο οποίο ολοκληρώνεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης; Το χρονικό όριο συντήρησης και εγγύησης καλής λειτουργίας; Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην αντίστοιχη διακήρυξη του Δήμου Αμαρουσίου; Για εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, σε θέματα χειρισμού και λειτουργίας των οχημάτων/μηχανημάτων, από τον ανάδοχο προμηθευτή, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων από την οριστική παραλαβή αυτών, η προληπτική συντήρηση καθώς και η επισκευή τυχών βλαβών στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης και σύμφωνα με τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή;

Γιατί το Χαϊδάρι αναφέρει μόνο, “Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αριθμ
14/27-04-2021 Μελέτη”
;

Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και ο Δήμαρχος τι επιδιώκουν με τόση βιασύνη και κρυψίνοια;

Τέλος το σχέδιο του δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου, που και πότε κοινοποιήθηκε; Μετά την έγκριση από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου μας;

ΠΗΓΗ

*https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%92%CE%A9%CE%973-%CE%91%CE%954?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%923%CE%91469%CE%97%CE%977-%CE%9E%CE%99%CE%99?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A00%CE%9D%CE%A9%CE%973-49%CE%93?inline=true

**** https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%A6%CE%98%CE%A9%CE%973-%CE%933%CE%9F?inline=true

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A9%CE%973-%CE%A4%CE%913?inline=true

******https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A7%CE%9F%CE%A9%CE%9E2-9%CE%9D%CE%9A?inline=true

Επειδή ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.)

Επειδή οι όροι της ένταξης χρηματοδότησης ορίζουν ότι Ή χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω Επενδυτικού Δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επειδή στη διακήρυξη ορίζεται ο τρόπος πληρωμής “5.1.1. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016160, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή”
.