Το καδοπλυντήριο και ποιός ή ποιά θα οδηγήσει το Δήμο στην Πρόοδο;

κορίτσι χαιδάρι

Προμήθεια, για το ράφι

Το Σάββατο 31.08.2019 έγινε η  παραλαβή. Από τον Αντιδήμαρχο Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος, ο οποίος  παρέλαβε το καδοπλυντήριο, με το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από πολύχρονες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ξεκίνησαν το 2015, η προμήθεια του στόλου των οχημάτων (4 απορριματοφόρα, 2 φορτηγά, σάρωθρο, σκούπα – φορτωτής – ανυψωτικό και πλυντήριο κάδων) για την υπηρεσία καθαριότητας και αναμένεται μέσω του προγράμματος “Φιλόδημος” η προμήθεια και του πλυντηρίου οδών και πεζοδρομίων. (1)

Ποιός μπορεί να οδηγήσει το καδοπλυντήριο;

Το καδοπλυντήριο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί για έξι μήνες, ήδη. Γιατί; Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ Συλλόγου Εργαζομένων και της Διοίκησης του Δήμου. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός, ενημέρωσε ότι έχει ήδη προβεί σε ενέργειες, για την επίλυση του ζητήματος. Ποιός υπάλληλος μπορεί να το οδηγήσει;

Ποιό είναι όμως το πραγματικό ζήτημα;

Με το ΧΕ: 1.430/2019 ”  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΜΕ140887-ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 100.500,00€ ΣΤΗΝ “ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ”.(2)

Αυτό είναι το πρόβλημα, η έκδοση πινακίδων ως ΜΕ  -Μηχάνημα Έργου΄.

Έχουμε ένα καδοπλυντήριο, που δεν είναι μηχάνημα έργου αλλά  κάθεται και ξεκουράζεται, κανένα έργο δεν προσφέρει, από τις 31 του Αυγούστου 2019. Είναι όχημα Ειδικού Σκοπού.

Και το έχουμε ασφαλίσει από το 2019, πληρώσαμε εκτός από τα 169.260 ευρώ της αγοράς και άλλα 697,49 ευρώ, ψίχουλα, λεφτά έχουμε  ..(3)

Είναι ο Νόμος, καλοί μου υπάλληλοι

Σύμφωνα με την ΥΑ 3763/111/15, για ππρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα, μεταβιβαζόμενα και μετατρεπόμενα οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού, όπως:

 • μπετονιέρες
 • αντλίες σκυροδέματος
 • υπερδιάστατα ημιρυμουλκούμενα
 • απορριματοφόρα
 • αποφρακτικά
 • οδικές βοήθειες κτλ
 • καδοπλυντήρια.
 • Για την σύνταξη της μελέτης και την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Έγκριση Τύπου Οχήματος Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού, απαιτούνται:
  • φωτογραφική απεικόνιση του οχήματος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό
  • σχέδια με όψεις και τομές του οχήματος
  • τεχνικό υπόμνημα και τεχνική μελέτη
  • παρακολούθηση πορείας αιτήματος σε Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων στο Υπουργείο Μεταφορών

  όλα τα παραπάνω είναι στη  σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου (OIKONOMIAΣ,ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. : οικ. 55898 / 2162/21 Σεπ 2015) αναφέρει συγκεκριμένα το καδοπλυντήριο όχημα, στον αύξοντα αριθμό  25 .** (Και ναι καταργήθηκε η παραπάνω ΚΥΑ, από την  ΥΑ 80255/4693/19/2020, ΦΕΚ 61/Β/21-1-2020,η οποία εφαρμόζεται απο 21-2-2020.  ‘Ομως  κατά τον χρόνο απόκτησης και ταξινόμησης του καδοπλυντηρίου, ισχύει η ΚΥΑ και η εγκύκλιος του 2015).

  Μα τα χίλια οχήματα ειδικού Σκοπού

  Είναι όχημα λοιπόν ειδικού Σκοπού, το νέο καδοπλυντήριο. Σύμφωνα λοιπόν με την επικαιροποιημένη νομοθεσία  του 2015, μπορούν να το οδηγήσουν όσοι κατέχουν δίπλωμα οδήγησης C,  C1 και C1E . Και σε κάθε περίπτωση όποιος έχει δίπλωμα οδήγησης για τα νέα απορριμματοφόρα μας που είναι πολύ μεγαλύτερα από το καδοπλυντήριο (μικτό βάρος).

  C1 18 Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 Kg έως 7.500 Kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.
  C1E 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C1 με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 Kg και υπό την προυπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 Kg.

Μα τα χίλια Μηχανήματα έργου

Είχαμε ένα Μηχάνημα έργου που ήταν πλυντήριο κάδων. το ΜΕ 63907. Είναι παροπλισμένο για χρόνια. Ποιος υπάλληλος το χειριζόταν; Για να δούμε τώρα ποιοί μπορούν να χειρίζονται Τα Μηχανήματα έργου . Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)(ΦΕΚ 519 Β’ 6-3-2013) υπάρχουν 8 κατηγορίες Μηχανημάτων και η αντιστοίχιση τους . Ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση
των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος. Πουθενά δεν αναφέρεται παρακάτω το καδοπλυντήριο  (μόνο στην ειδικότητα 4 , αναφέρονται τα μηχανικά σάρωθρα και οι αλατιέρες)

Στην ειδικότητα 1: εργασίες εκσκαφής και εν γένει

χωματουργικές

2. Στην ειδικότητα 2: εργασίες ανύψωσης και μετα−
φοράς φορτίων ή προσώπων.

Στην ειδικότητα 3: εργασίες οδοστρωσίας.

Στην ειδικότητα 4: εργασίες εξυπηρέτησης οδών
και αεροδρομίων, κατατάσσονται τα Μ.Ε.:
4.1 Μηχανικά σάρωθρα (σκούπες) παντός τύπου και
συστήματος λειτουργίας.

4.3 Οχήματα − μηχανήματα διάστρωσης αλατιού (αλα−
τιέρες) οδών και αεροδρομίων.

5. Στην ειδικότητα 5: εργασίες υπόγειων έργων και
μεταλλείων.

6. Στην ειδικότητα 6: εργασίες έλξης.

7. Στην ειδικότητα 7: εργασίες διάτρησης και κοπής
εδαφών.

8. Στην ειδικότητα 8: εργασίες ειδικές εργασίες ανύ−
ψωσης.

Μα τους χίλιους άπλυτους κάδους

Αφού δεν είχαμε καδοπλυντήριο, ακινητοποιημένο τουλάχιστον από το 2014. Γιατί δεν δανειστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια; Γιατί δεν ανατέθηκε η πλύση τους σε εταιρεία; Είναι θέμα Δημόσιας Υγιεινής και υπηρεσία που οφείλει να την προσφέρει ο Δήμος. Η Υπηρεσία Καθαριότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας έχει υποχρέωση να πλένει τους κάδους. Αναφέρεται συγκεκριμένα (4) στο Κανονισμό Καθαριότητας που ποτέ δεν έχει τηρηθεί. Και πολλά άλλα, που η ευνοιοκρατία και προσήλωση στις παλιές κακές πρακτικές, μας κρατάνε δέσμιους της υποβάθμισης. Αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρώην δήμαρχος ρωτά, που είναι το καδοπλυντήριο; Εδώ η λογική και ο-η δημότης, σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Θέλει τρόπο, όχι κόπο ούτε προσλήψεις.

Με 96 -ενενήντα έξι – ΥΕ-εργάτες στη καθαριότητα, που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, δουλειά δεν γίνεται. Την εποχή της Κυκλικής Οικονομίας, πρέπει να δουλέψεις έξυπνα Δήμε μου. Υπάρχουν εργαλεία, όσοι έχουν επιμορφωθεί στις τεχνολογίες Περιβάλλοντος, στην διαχείριση αποβλήτων. Θέλουμε μυαλά και σχεδίαση, ώστε να μειωθούν τα απόβλητα. Η τυχαία απόρριψη, ευνοείται από την τυχαία χωροθέτηση  στους δρόμους. Η Διαλογή στην Πηγή, με κάδους ατομικούς, ξεχωριστά τα βιοαπόβλητα, μόνο αυτό θα λύσει το πρόβλημα.

Μια απλή εξίσωση πρέπει να λύσεις αν θέλεις  λεφτά και το καλό των δημοτών, να μπουν οι κάδοι στα κτίρια, η ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων να γίνει πράξη.

Τα απόβλητα είναι χρήμα. Δεν είναι έκφραση,  είναι  η πραγματικότητα.(5)

Οι δημότες να κάνουμε τη δουλειά, είναι δική μας υποχρέωση να ξεχωρίσουμε τα απόβλητα μας. Όχι να τα πετάμε έξω από την πόρτα μας, αυτό είναι οπισθοδρόμηση.Και εσύ Δήμε έχεις υποχρέωση να μειώσεις τα τέλη μας, μετά. Αυτό είναι σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων. Τα παλαιά,είναι η πρακτική του ψηφοθήρα, μέσω προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ, δηλαδή στη Καθαριότητα. Και  αχρείαστων προμηθειών  (6).

Αλλιώς, πάντα θα ζει το φάντασμα του λαϊκιστή. Και η ρύπανση θα υποβαθμίζει την πόλη μας συνεχώς, μέχρι πού και έως πότε;

 

(1)https://xaidarisimera.gr/paralifthike-kai-to-plyntirio-kadon/

(2)https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A5%CE%99%CE%A9%CE%973-%CE%A00%CE%A0?inline=true

(3)https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%9C6%CE%A9%CE%973-%CE%92%CE%94%CE%A7?inline=true

(4)https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%98%CE%A9%CE%973-%CE%9C%CE%A8%CE%A0?inline=true

(5)https://elizabethboura.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%

(6)https://elizabethboura.gr/%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92499%CE%A9%CE%973-2%CE%91%CE%9C?inline=true

*https://diavgeia.gov.gr/doc/780%CE%9C%CE%A9%CE%9E2-%CE%A9%CE%94%CE%A0?inline=true

**http://meletes.net/pdf/Typoi_Oximaton.pdf