Δούρειος Ίππος για το τένις, ΞΑΝΑ

Είναι μια ωραία παρέα στο Χαϊδάρι -Για το ρουσφέτι Ξανά, με τα λεφτά των δημοτών.Επέλεξαν μια διαδικτυακή πλατφόρμα μόνο για τα ραντεβού στα γήπεδα αντισφαίρισης. Μόνο για αυθημερόν κράτηση και όλα τα γήπεδα, -9– εννέα συνολικά, όλα κλεισμένα. Πρώτη ημέρα (1η Οκτωβρίου) για την διαδικτυακή εφαρμογή και “Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες ραντεβού για τη συγκεκριμένη δομή” μας λέει. Γιατί άραγε; πόσοι και ποιοί παίζουν τένις σήμερα 1η Οκτώβρη και Παρασκευή, από το πρωϊ έως το βράδυ; Και δεν υπάρχει ένα γήπεδο, για μια ώρα, για δυο ελεύθερα αθλούμενους; Και τελικά η ΔΩΡΕΑ πληρώθηκε με τα λεφτά των Δημοτών. Χασούρα για τους δημότες, ΞΑΝΑ.

Το cloud η αλλιώς “ψηφιακό νέφος” είναι ένας χώρος στο διαδίκτυο που αποθηκεύονται τα δεδομένα. Με μια απλή σύνδεση, εξυπηρετούνται όσοι θέλουν να κλείσουν ραντεβού με τον αρμόδιο υπάλληλο, για πιστοποιητικά, πληρωμή παραβόλων, ΤΑΠ κλπ.

Δήμος Κορυδαλλού, ραντεβού από την είσοδο

Στην είσοδο του Δημαρχείου Κορυδαλλού έχει εγκατασταθεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλείνουν ραντεβού, “όσοι επιθυμούν να προσέλθουν σε υπηρεσίες του Δήμου για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους και δεν είναι σε θέση να το κάνουν εξ αποστάσεως με την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών (https://aitimata.korydallos.gr/), θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να κλείνουν τα ραντεβού τους για διαφορετικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://korydallos.kleiserantevou.net/.Οι υπηρεσίες που έχουν ήδη ενσωματωθεί είναι:? Περιβάλλον? Πολιτικοί Γάμοι? Αδειοδοτήσεις και Ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων”

Γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο Δήμο μας; Oυτε η έκδοση μέσω gov.gr των Πιστοποιητικών. Για να συνεχίζει ο δήμος να μας εξαπατά, τώρα και ψηφιακά; Με την σιωπή της αντιπολίτευσης, ΞΑΝΑ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

Η απόφαση 100/24-5-2021, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαϊδαρίου

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου είναι ξεκάθαρη. Επειδή ΟΜΟΦΩΝΑ “αποδέχεται την ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία CITIBILL “e- ραντεβού” και την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της εταιρείας CITIBILL Ltd που αφορά στην εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στη δωρεάν εφαρμογή “e- ραντεβού” για 4 χρόνια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.” Αρ. Απόφασης 100/24-5-2021 *

Και στο Σώμα της απόφασης ξεκάθαρα αναφέρεται “Η θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα είναι η «CITIBILL Α.Ε» που αποτελεί την εταιρεία υποστήριξης του λογισμικού και η «ΙΩΝΙΚΗ Τechnologies» παρέχει τις cloud υποδομές, υπηρεσίες φιλοξενίας και παροχής των υπηρεσιών των λογισμικών της πλατφόρμας CITIBILL, η οποία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001 και εφαρμόζει σύστημα συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ / GDPR).”

Αλλά πριν είχαν φροντίσει να διαθέσουν χρήματα,από τον Προϋπολογισμό, για το λογισμικό.

Η Ανάληψη Υποχρέωσης στις 22-4-2021

Με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 210 στις 22/4/2021 εγκρίθηκε η δαπάνη και η διατέθηκε” η πίστωση ύψους € ΧΙΛΙΑ EURO ( 1.000,00 ) , για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ Κ.Α.Ε. 70.7134.0009 οικ. έτους 2021 για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ( ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ.****

Γιατί για τις προμήθειες αυτή είναι η διαδικασία. Να αναληφθεί πρώτα και να διατεθεί η πίστωση . Να δημιουργηθεί κωδικός δηλαδή, στον προϋπολογισμό εξόδων.

Η απόφαση του Δημάρχου δημοσιεύθηκε στις 24-9-2021

Σε συνέχεια της παραπάνω Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η απόφαση 7870/7-5-2021** του Δημάρχου, αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας. Η οποία αφορά συγκεκριμένα την προμήθεια διαδικτυακής (cloud) εφαρμογής για την υλοποίηση ηλεκτρονικών ραντεβού (e-ραντεβού) πιστοποιημένων χρηστών στο Δήμο Χαϊδαρίου , όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αρίθμ.146/2021 Μελέτη της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων , στην εταιρεία << CITY BILL. LTD >>….. Αλλά δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Γιατί δημοσιεύθηκε με καθυστέρηση πέντε μηνών; Και σε ποιά από τις ήδη 6 αναμορφώσεις προϋπολογισμού έχει δημιουργηθεί η πίστωση; Γιατί αν δεν είναι στην αναμόρφωση, δεν υλοποιείται. Και γιατί είναι αποκλειστικά για κρατήσεις των γηπέδων τένις; Και πως εξυπηρετείται η διαφάνεια; Και πως διασφαλίζεται η εύρεση ημέρας και ώρας για τους ελεύθερα αθλούμενους; Μήπως τώρα ο ιδιωτικός σύλλογος θα μονοπωλήσει όλα τα γήπεδα, χωρίς έλεγχο και στα ψηφιακά;

Μοιράζοντας σε εκλεκτούς και τίποτα για έργα -Δήμαρχοι για τον Αέρα ΞΑΝΑ

Επειδή το άρθρο 225 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται (άρθρο 116 ν.4555/2018) και στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από τον Συντονιστή υπόκεινται μόνο η ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.,

Η εταιρεία

Η εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ Technologies η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει ηλεκτρονική πλατφόρμα με την επωνυμία «citibill». Μέρος αυτής της πλατφόρμας αποτελεί η εφαρμογή «e-ραντεβού», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά ραντεβού με τις δημόσιες υπηρεσίες εύκολα και γρήγορα. Μια παροχή υπηρεσίας που θα μπορούσε να εξυπηρετεί όλους τους δημότες με ραντεβού και διαδικτυακές συναντήσεις με υπαλλήλους του Δήμου. Όπως ήδη και άλλοι δήμοι, όπως Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Χίου, Ξάνθης κλπ. είναι συνδεδεμένοι με το e-ραντεβού της πλατφόρμας citibill για τις υπηρεσίες του δήμου που εξυπηρετούν απευθείας δημότες, μετά από μια σύντομη εκπαίδευση των υπαλλήλων.***

*https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%A9%CE%973-02%CE%94?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%96%CE%A7%CE%A9%CE%973-%CE%969%CE%92?inline=true

***https://www.citibill.gr/e-rantevou/

****https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%A8%CE%95%CE%A9%CE%973-%CE%A0%CE%A8%CE%94?inline=true