143.415 ευρώ. Καλώς τον Χορηγό

Μια Τρύπα 143.415 ευρώ στα Έσοδα -έξοδα του Δήμου. Για το έργο “Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου ”Παλατάκι για την επανάχρησή τους” ΟΠΣ 5074838 . Με μόλις δύο πληρωμές για ένα Εργο που κατακυρώθηκε με 2.342.593,17 στον Ανάδοχο πριν ένα χρόνο και με σύμβαση η οποία λήγει τον επόμενο μήνα.

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
(συνολική προθεσμία), δηλαδή έως τις 09/07/2023.

Με αρχικό ποσόν δημοπράτησης 2.924.411,37 ευρώ


Στις καταστάσεις Εσόδων Μαϊου 2023 του Δήμου, με κωδικό 1328.0015 φαίνονται να έχουν εισπραχθεί 281.179,49 ευρώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δηλαδή αυτό το ποσόν εκταμιεύθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας για να πληρωθούν τα δύο Χρηματικά Εντάλματα. Όμως το Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής είναι (με ΦΠΑ) 373.006,11 ευρώ +51.588,63 ευρώ ==424.594,74 ευρώ. Χ.Ε.2106 – 15-DEC-22 ΚΑΙ Χ.Ε.1758 / 27-10-2022**

ΑΠ 538167/17-11-2022 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

143.415,25 ευρώ είναι η διαφορά και το ποσόν το οποίο πρέπει ο δήμος να καλύψει

Οι παράνομες μαρμαροστρώσεις συνεχίζονται, αν και όλοι οι αρμόδιοι έχουν ενημερωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι πρέπει να σταματήσουν. Γιατί δεν εχουν εκδοθεί οι εγκρίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Δήμαρχος-Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας -Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Δημοτικοί Σύμβουλοι-ΥΔΟΜ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ συμμέτοχοι στην παράνομη ενέργεια η οποία προκαλεί Ζημία και στο Ταμείο του Δήμου. Με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, αυτά είναι τα παραστατικά τα οποία εξέδωσε ο εργολάβος , αντί Τιμολογίων για έργα.. Ποιές υπηρεσίες έχει προσφέρει στο Δήμο; Αποξήλωση πλακών στον περιβάλλοντα χώρο και Διαχείριση μπαζών, αγορά και διάστρωση μαρμάρων στον περιβάλλοντα χώρο, όλα παράνομες ενέργειες κατ’έντολή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χαϊδαρίου;

ΠΑΛΑΤΑΚΙ φωτο 17/6/2023

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς όπως προβλέπεται στα άρθρα 152-155 του Ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύουν ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΉ ΣΥΜΒΑΣΗ*** 09/05/2022 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :24148

Και στον πινακα Εξόδων ****(σελίδα 16) του Μαϊου 2023 στον κωδικο 61.7321.0001 φαίνεται το ποσόν 544.591,95 ευρώ ως απλήρωτες υποχρεώσεις. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Αργυρόπουλος μπορεί να εξηγήσει τι ακριβώς εκταμιεύθηκε και τι δικαιολογείται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών; γιατί δεν έχει εισπράξει το σύνολο των ποσών (424.594,74 ευρώ) των Δύο Εκκαθαριστικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας; Γιατί δεν πληρώνει το Ταμείο χρηματοδότησης (Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κ.Α.: 61.7321.0001) ολόκληρο το ποσόν των Χ.Ε.2106 – 15-DEC-22 ΚΑΙ Χ.Ε.1758 / 27-10-2022**;

ΠΑΛΑΤΑΚΙ , φωτο 17/6/2023

Παράλληλα με το άρθρο, ενημερώνεται και η αρμόδια υπηρεσία χρηματοδότησης του Έργου .

ΠΗΓΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%96%CE%A1%CE%A9%CE%973-%CE%9C%CE%9F9?inline=true ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
(Περίοδος : 5/2023)

****https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A500%CE%A9%CE%973-0%CE%A6%CE%A6?inline=true ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ)
(Περίοδος : 5/2023)

*Χ.Ε.2106 – 15-DEC-22

**Χ.Ε.1758 / 27-10-2022

***

Η Εισήγηση του Επιβλέποντα Υπαλλήλου του Δήμου κ. Σκορδά, επιβεβαιώνει στην παρ. 3 ότι δεν εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας λόγω Ελέγχων.. Τις πταίει για τις καθυστερήσεις; ο καταγγέλων ή ο καταγγελόμενος ;