9.000.000 ευρώ και ψύλλοι στ’αφτιά…

Η σιωπή της Ενοχής;

Από τις 22/5/2022, το αίτημα μου προς τον Γενικο Γραμματέα του Δήμου και στο πρωτόκολλο του Δήμου, για ενημέρωσή, σχετικά με την απόφαση ένταξης χρηματοδότησης. Για τα 8.798.681,31 € και το έργο “Βιοκλιµατικές παρεµβάσεις αναβάθµισης στο Κεντρικό Χαϊδάρι”. (“Αστική Ανάπλαση προϋπολογισμού 9.000.000 Ευρώ από το πρόγραμμα«Αντώνης Τρίτσης»,αναφέρεται στο σχετικό φυλλάδιο)

Ακόμα δεν απάντησαν, φαίνεται ότι δεν είμαι δημότης Χαϊδαρίου με έννομο συμφέρον και ως κάτοικος της συγκεκριμένης περιοχής. Δυστυχώς για τον Γενικό Γραμματέα και τον Δήμαρχο μας, ο αρμόδιος υπαλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών απάντησε. Και ήδη αποκαλύφθηκε, ότι στο Δήμο μας, οι αρμόδιοι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Συγκεκριμένα η απόφαση την οποία ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή, βασίζεται σε λάθος απόφαση του Υπουργείου γιατί δεν περιέχει τα στοιχεία τα οποία ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ υπέβαλε.

Έχουν εκ παραδρομής γραφεί οι δύο ειδικοί όροι περί ωρίμανσης μελετών και ΔΕΠΑΝ. Δεν υπήρχαν αυτά στο φάκελο του Δήμου. Θα γίνει ορθή επανάληψη της Απόφασης Ένταξης.“.

Πως να έχεις εμπιστοσύνη λοιπόν στον Δήμαρχο και τους Αντιδήμαρχους, ότι θα διαφυλάξουν τα συμφέροντα του Δήμου μας; Και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι παρότι ενημερώθηκαν για το Έργο, δεν αναρωτήθηκαν καν, πως θα χρηματοδοτηθεί και πως θα υλοποιηθεί. Δεν είμαστε συνηθισμένοι να εξαγγέλονται τέτοια ποσά και εμβληματικά έργα, κάθε ημέρα. Ή μήπως ξέρουν αυτά που εμείς οι αθώοι δημότες, δεν επιτρέπεται να γνωρίζουμε; Την εποχή της Διαφάνειας και της Ψηφιακής Ενημέρωσης.

Η σιωπή των Αδιάφορων;

Στο Σχέδιο των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εγκρίθηκε απο την Οικονομική Επιτροπή** δεν αναφέρεται λέξη για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πληρωθούν οι δόσεις των δύο δανείων ! Τι θα σημαίνει αυτό για το δήμο Χαϊδαρίου;

Η απουσία ρήτρας ασφαλείας, όσον αφορά το Δήμο Χαϊδαρίου. Πως διαφυλάσσονται τα συμφέροντα του Δήμου σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από το Υπουργείο Εσωτερικών;

Αν δεν πληρώσει έστω, μια δόση ;

15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

Γιατί το Επενδυτικό Δάνειο συνομολογείται μεταξύ Δήμου (αφορά όλους τους Δήμους) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Και μόνον μετά τη τελική έκθεση κλεισίματος του Έργου, από το Υπουργειο Εσωτερικών προς το Τ.Π και Δανείων, μόνο τότε αποδεσμεύεται ο Δήμος από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του Δανείου.

Ενώ το Τ.Π και Δανείων προστατεύεται με ρήτρα , εκχώρησης εσόδων εκ µέρους του δικαιούχου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σε περίπτωση µη ορθής και σύννοµης χρήσης των πόρων του προγράµµατος (σύµφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της µε αριθµ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ).
• Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «∆ΗΜΟΣ» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο Τ.Π. & ∆ανείων έως την ολοκλήρωση και το κλείσιµο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύµβαση ανάθεσής του Έργου/Προµήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.

Η σιωπή των Αδαών;

Επιτόκιο χορήγησης:

*Το ποσόν με τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις θα ανέλθει στα 10.615.000 ευρώ. Για αποπληρωμή σε 15 χρόνια. Με δύο δάνεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Τ.Π. και Δανείων.

Σταθερό (ενδεικτικό1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.! 338.695,25 €

Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε. 368.971,98 €

Τώρα το επιτόκιο είναι ενδεικτικό όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αργότερα, κατά τον χρόνο ανάληψης, υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθεί; Και πόσο; Γιατί δεν αναφέρεται, τουλάχιστον το όριο-οροφή, του επιτοκίου; Μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να ανεβάσει ίσως στο 3,5%;

Γιατί αν συμβεί αυτό και εξισωθεί με το επιτόκιο του Τ.Π και ΔΑΝΕΊΩΝ, το ποσό αποπληρωμής, θα ξεπεράσει τα 11.000.000 ευρώ.

Διότι σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του Προγράμματος ενεργοποιείται η περιεχόμενη στη δανειακή σύμβαση ρήτρα εκχώρησης εσόδων του δικαιούχου Δήμου προς το ΤΠΔ «Ασφάλεια δανείου», με αυτονόητη συνέπεια την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του με το υψηλότερο επιτόκιο.

Οι Δικηγόροι, Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών γνωρίζουν να διαβάζουν και να κατανούν τους όρους των δανειακών συμβάσεων;

Η σιωπή των Αμνών…

Ποιός εγγυάται από το Δήμο Χαϊδαρίου ότι τα δάνεια δεν θα φορτωθούν στη πλάτη των παιδιών μας; Δανεισμός Μαμούθ για τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου του Δήμου.

Όσοι εγκρίνουν αποφάσεις ένταξης χρηματοδότησης και δεν ξέρουν ότι είναι λάθος τα στοιχεία τα οποία οι ίδιοι υπέβαλαν; Ή οτι οι όροι μιας σύμβασης είναι δεσμευτικοί; Απλό διάβασμα είναι, τι ζητήσαμε και τι μας απάντησαν; Πως εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του δήμου;

Για το Έργο, καταλαβαίνουμε από τα 3 χρόνια διοίκησης, τα αποτελέσματα. Ας μείνετε στις Μακέτες , τα φυλλάδια και τα Πάρκα Τσέπης, μέχρι εκεί μπορείτε. Γιατί τα έργα μιλάνε από μόνα τους

ΠΗΓΗ

*https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%911%CE%96469%CE%97%CE%977-%CE%95%CE%98%CE%94?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%9D%CE%93%CE%A9%CE%973-6%CE%9E%CE%9A?inline=true