It’s pay time, για το Παλατάκι

58.595,41 € χωρίς Φ.Π.Α

Για τις μη εγκεκριμένες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο. Παρά τα τρία συνεχή έγγραφα από το Υπουργείο Πολιτισμού (Αυγ-Οκτ-Νοε 2022) τα οποία επισημαίνουν και επιμένουν να σταματήσουν οι εργασίες γιατί :

(δ) Απόφαση έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης δεν περιλάμβανε εργασίες στον
περιβάλλοντα χώρο των μνημείων,
παρά μόνο στον άμεσο χώρο πέριξ των κτηρίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4858/2022 για κάθε εργασία επί μνημείου ή πλησίον αυτού, και εντός
ιστορικού τόπου,
απαιτείται έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ, κατόπιν υποβολής σχετικής
μελέτης

Και πέρασαν οι μήνες και οι εργασίες συνεχίζονται, οι παρανομες επεμβάσεις- αποξηλώσεις και καθαιρέσεις και οι τσιμεντοστρώσεις. Και αναρωτιόμαστε πως θα πληρωθούν τα υλικά και οι εργασίες ; Μήπως από την Απευθείας Ανάθεση στην εταιρεία στην οποία βασίζεται οικονομικά ο Ανάδοχος του διαγωνισμού για τα κτίρια στο Παλατάκι; Αφού πρώτα έφραξε όλο τον περιβάλλοντα χώρο, για την τοποθέτηση μόνο ενός εργοταξιακού οικίσκου.

Η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ** επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.

Γιατί είναι όλα τα παρακάτω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ όπως παρουσιάζεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο αρχικό αίτημα της δντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τον Διατάκτη, Δήμαρχο κο Ντηνιακό. Αλλά η διακήρυξη αφορά “φθορές οδικού δικτύου “με μοναδικο κωδικό ΑΔΑΜ 22REQ011849971 στις 19/12/2022. Γιατί η εν λόγω εταιρεία, από το 2017 όταν και της ανατέθηκε η κατασκευή των 6 πεζογεφυρών μέχρι σήμερα, μόνο Έργα Οικοδομικά και κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων αναλαμβάνει και όχι έργα Οδοποιίας.

Όσο για την έγκριση του ποσού, από τον προϋπολογισμό του δήμου. Χρήματα που θα μπορούσαν να καλύψουν πιεστικές ανάγκες των σχολείων, των βρεφονηπιακών σταθμών κλπ.. Αλλά η αντιπολίτευση σιωπά πολύ βολικά, φωτογραφίζονται κάτω από τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια στο Δημαρχείο αλλά δίπλα στο Παλατάκι δεν ρίχνουν μια ματιά. Και έτσι ο Δήμαρχος χτίζει παράνομα στον περιβάλλοντα χώρο και το λογαριασμό τον πληρώνουμε εμείς, οι Δημότες.

Έργα Οδοποιίας με Οικοδομικά μόνο

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ=ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ6020 ευρώΑποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, Καθαίρεση στοιχείωνκατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης …..
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ8611 ευρώΠρομήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα……Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ28273,05 ευρώΚατασκευή βιομηχανικού δαπέδου (με σκυρόδεμα C20/25 ) με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8

Ενάμιση τόνος Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα. Περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο. Είναι αυτά που βλέπουμε στον περιβάλλοντα χώρο στο Παλατάκι; Και μετα τοποθετημένα κάτω από τις μαρμαροστρώσεις; Γιατί στους δρόμους σίγουρα δεν χρησιμοποιούνται δομικά πλέγματα και ούτε περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες μελέτες για τα κτίρια στο Παλατάκι.

Έργα Οδοποιίας χωρίς Οδοποιία

Στο έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας* η δημοπράτηση αφορά τον κωδικό : 45233142-6 – Εργασίες επισκευής οδών. Αλλά στον προϋπολογισμό ο οποίος βασίζεται στη μελέτη 37/2022 της Τεχνικής Υπηρεσίας, δεν περιλαμβάνεται κανένα έργο Οδοποιϊας. Μόνο αποξηλώσεις και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, εργασίες που αφορούν και κοινοχρηστους χώρους στην “γλώσσα” του ΚΗΜΔΗΣ. Και στο τέλος “Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου (με σκυρόδεμα
C20/25 )
“. Καμία αναφορά σε οδοστρωσίες, εξυγίανση-τομη Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος,Ασφαλτική στρώση βάσης, Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού και άλλα πολλά για ρείθρα για τα πεζοδρόμια, προσαρμογή φρεατίων, ράμπες κλπ .

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα

4 μήνες, μόνο….γιατί βιάζονται τώρα;

Κατακύρωση στις 30/12/2022, στην αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, για την περάτωση του έργου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37/ 2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας..Μέση έκπτωση 2,34 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου.

Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ22AWRD011938076
Τσιμέντο παντού -Δεκέμβρης 2022

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Ντηνιακού, άλλη μία μόνο διακήρυξη για φθορές οδικού δικτύου. Σε προηγούμενη διακήρυξη 17/7/2020 για τον ίδιο κωδικό Έργου , έγινε συνοπτικός διαγωνισμός και κατακυρώθηκε στις 15/12/2020 στην “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.” με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 27 % (για τη μελέτη η οποία περιελάμβανε ΜΟΝΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑ*** )Και διάρκεια περάτωσης Έργου 12 μήνες .

ΠΗΓΗ

*προϋπολογισμός δημοπράτησης 74.400 ευρώ, μελέτη 37/2022.

**απόφαση κατακύρωσης 30-12-2022

***ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, μελέτη 2/2020

ΥΠΠΟΑ 17/11/2022, ΑΠ 538167

Σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας αναφορικά με το θέμα, καθώς και του (γ) σχετικού μηνύματος της κ. Μπούρα όπου επισυνάπτονται φωτογραφίες που απεικονίζουν τη διενέργεια εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του ιστορικού τόπου «Παλατάκι» στο Δήμο Χαϊδαρίου, και δεδομένου ότι έως
τώρα δεν έχουν σφραγιστεί οι μελέτες, όπως αναφέρετε και στο (α) σχετικό έγγραφό σας, σας επισημαίνουμε ότι οι εργασίες που εκτελούνται επί του παρόντος στο Παλατάκι Χαϊδαρίου πραγματοποιούνται κατά παράβαση των όρων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΠΚ/
/345842/39165/2932/863/10.7.2022 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, και επομένως θα πρέπει να διακοπούν άμεσα α ό την Υπηρεσία σας, η οποία όφειλε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την εκκρεμότητα της θεώρησης των σχεδίων της μελέτης, που αποτελεί και όρο της παραπάνω Απόφασης.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Αμαλία Ανδρουλιδάκη

ΣυμβασηΆΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ . !!!! 13/01/2023