rebus sic stantibus (Ι μέρος)

Η Αρχή rebus sic stantibus, επιτρέπει στις διεθνείς συνθήκες ή συμφωνίες  να καταστούν ανεφάρμοστες λόγω θεμελιώδους μεταβολής των αρχικών περιστάσεων κάτω από τις οποίες συνήφθησαν. Εξαίρεση από την αρχή pacta sunt servanda, ότι δηλαδή πρέπει να γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες.

Για την επικείμενη Ανάπλαση στο Κεντρικό Χαϊδάρι, η σχετική Μελέτη του Διαγωνισμού*για τη δημοπράτηση Μελέτη-Κατασκευή από τον Ανάδοχο, δεν συμπεριλαμβάνει Κυκλοφοριακή Μελέτη η οποία ήταν και παραμένει υποχρεωτική . Θεμελιώδης λοιπόν μεταβολή το ότι δεν αναφέρεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Γιατί στους Κανονισμούς Μελετών είναι υποχρεωτική η Κυκλοφοριακή για την Ωρίμανση του Έργου.

Κυκλοφοριακή Μελέτη είναι Υποχρεωτική

Για τη σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής του έργου, στην οποία θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής ανάπλασης.

Αλλιώς πως θα εκδοθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από τις συναρμόδιες αρχές;

Αλλιώς πως θα διευθετηθούν τα προβλήματα για τους κυκλοφοριακούς φόρτους π.χ στις περιοχές όπως η οδός Αγωνιστών Στρτδου Χαϊδαρίου με συνεχή κυκλοφοριακή ροή(χωρίς αρχή και τέλος δηλαδή με διαμπερή κυκλοφορία) η οποία διοχετεύεται κυρίως στις :

1. οδούς Σάμου και Ρόδου προς Καραϊσκάκη και 2. Χίου προς Καραϊσκάκη για Ιερά οδό.

Το άρθρο 48 του Ν. 4313/17.12.2014 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας’, παρ. 9., για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μόνιμου χαρακτήρα **

Κυκλοφοριακή Μελέτη είναι Αναγκαία

Για να λυθούν τα φαινόμενα της χωρικής ασυνέχειας, το βασικό πρόβλημα των πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Επειδή η διαπλάτυνση, θα γίνει εις βάρος του οδοστρώματος.

Για την καταγραφή των επικίνδυνων θέσεων, ώστε να εφαρμοσθούν οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για την μεγιστοποίηση της Οδικής Ασφάλειας

Για την σύνδεση των κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων, μέσω δικτύου ενοποίησης, ώστε οι κάτοικοι να απολαμβάνουν ισότιμα το δικαίωμα χρήσης των χώρων αυτών.

Για τη συμβατότητα ιεράρχησης των οδών με τις ζώνες χρήσης γιατί π.χ η οδός Ανθέων εξυπηρετεί και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και είναι πυκνοδομημένη με πλάτος άνω των 9 μέτρων ενώ η οδός Σπάρτης ή Λεωνίδα είναι οδοί που μπορούν να ορισθούν ως Ήπιας Κυκλοφορίας.

Η αμοιβή μελετών συνολικά 275.000 ευρώ, δεν είναι αρκετό το ποσόν;

Γιατί δεν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός μέσα στο 2023 ;

Επειδή η Μελέτη *** είχε εκπονηθεί από το Νοέμβρη του 2023 αλλά στα Τεύχη Δημοπράτησης η ημερομηνία είναι 5/2/2024 . Σκεφθείτε ότι στις 2/2/2024 η διακήρυξη του διαγωνισμού, δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.. Γιατί δύο διαφορετικές ημερομηνίες στην ίδια Μελέτη; Αυτά δεν συνιστούν λεπτομέρειες αλλά ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της έλλειψης προσήκουσας επιμέλειας των αρμοδίων.

ΥΓ. Επειδή στο Ρυμοτομικό Απόσπασμα (συνοδεύει τη Μελέτη 32) πάλι έχουν γίνει λάθη όπως οτι η Δαβάκη φαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στην ανάπλαση ενώ στη Μελέτη περιγράφεται για ανάπλαση των πεζοδρομίων από την αρχή εως το τέλος (δηλαδη από Καραϊσκάκη έως Αγωνιστών).

Πόσο δύσκολο να περιγράψει η Τ.Υ. την οριοθέτηση οδών, προβληματισμός απλός για όσα εμείς ζούμε και ξέρουμε πολύ καλά . Γιατί είναι η καθημερινότητά μας και η γειτονιά μας.

ΠΗΓΗ

** άρθρο 48 του Ν. 4313/17.12.2014 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας’, παρ. 9«Άρθρο 52
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορί− ας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλα− τοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λει− τουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμ− βουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Απο− κεντρωμένης Διοίκησης.
….

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A6%CE%A8%CE%A8?inline=true

*Μελέτη 32/2023

***ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2023