Σκεπάστε – σκουπίστε – καταστρέψατε

 

Το έργο ανακατασκευής της αποχέτευσης της οδού Κυπρίων Αγωνιστών ολοκληρώθηκε, τα χρήματα βγήκαν, το έργο είναι κακοτεχνία – ελλιπές ως προς την επικάλυψη του οδοστρώματος. Οι όροι της σύμβασης έμειναν στο χαρτί, ο κόσμος ταλαιπωρείται, ο Δήμος συνεδριάζει στο Δημαρχείο, αλλά τα προβλήματα επιδεινώνονται. Μια ματιά ας ρίξουν από τα παράθυρα του Δημαρχείου, με συνείδηση της ευθύνης τους.

Συγκέντρωσα μια σειρά από δημόσια έγγραφα, που σηματοδοτούν την πορεία ενός δημοτικού έργου προς την… καταστροφή ενός δρόμου. Δώστε προσοχή στην παράταση που δόθηκε αρχές 2018 [6], με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η αρχική σύμβαση όριζε αυστηρά 4 μήνες διάρκεια έργου και ποινική ρήτρα για καθυστερήσεις.

Ελισάβετ Μπούρα

[1] https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΜΩΩΗ3-ΙΗΚ?inline=true

[2] http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html

[3] https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΦΓΩΗ3-ΠΤΤ?inline=true

[4] https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Φ8ΩΗ3-ΕΝΓ?inline=true

[5] https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΥΕΩΗ3-ΨΣΣ?inline=true

[5] https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΖΞΩΗ3-ΘΨΣ?inline=true

 [6] https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΕΔΩΗ3-7ΟΞ?inline=true