Ελισάβετ Μ. Μπούρα

η ζωή στην πόλη

Ετικέτα: Θανάσιμος τραυματισμός

Το μετέωρο βήμα των Σχεδίων Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)Το μετέωρο βήμα των Σχεδίων Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)


Σύμφωνα με τις  δ΄και θ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α.87/7-6-2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ...

TopBack to Top