Συμπολίτη εστιάτορα, το Χαϊδάρι τώρα σε χρειάζεται!

Στάσου πλάι στη πόλη μας

Να σταθείς αλληλέγγυος-α στην πόλη μας.  Η πόλη δεν είναι οι εκάστοτε δημοτικοί άρχοντες και οι σύμβουλοι της.

Η πόλη είναι οι άνθρωποι που κατοικούν εδώ.  Όλοι όσοι ζουν στο Χαϊδάρι και καθημερινά εμπιστεύονται τα καταστήματα της πόλης μας.

Από τα Καφέ και κάθε είδους κατάστημα εστίασης. Τα εμπορικά και τους επαγγελματίες όλους. Τα Φαρμακεία, Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα. Τις υπεραγορές, τα κομμωτήρια, τα γυμναστήρια, κλπ. Τα Τεχνικά γραφεία, Δικηγορικά, Συμβολαιογραφεία, Λογιστές.

Τα ανταποδοτικά  τέλη είναι το οξυγόνο του Δήμου

“Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 14 του Ν. 1828/1989, είναι δυνατή εκ μέρους των ΟΤΑ η επιβολή ανταποδοτικών τελών ή εισφορών για την αντιμετώπιση δαπανών για υπηρεσίες ή έργα στην περιοχή τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και το ύψος τους, οι υπόχρεοι καταβολής τους καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ορίζοντα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίουΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”

Τα συγκεκριμένα τέλη, για τραπεζοκαθίσματα κλπ είναι χρήματα που μένουν στο δήμο και εξυπηρετούν δαπάνες μόνο για καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό και πράσινο. Μισθό, υπερωρίες υπαλλήλων. Έξοδα για απορριμματοφόρα, φορτωτές, μηχανήματα έργου. Καύσιμα, φθορές οχημάτων, επισκευές, ελέγχους, ΚΤΕΟ, προμήθεια σάκων, κάδων, μικροεργαλείων, καθαριστικών, ειδών ευπρεπισμού και απολυμαντικά. Εισφορές σε ΕΔΣΝΑ πλέον του 1.000.000.  Χρήματα που δεν δεν δύναται να μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες. Οπότε λογικά και  σύννομα θα πρέπει να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις που δεν κάνουν χρήση του κοινοχρήστου χώρου για όσο διάστημα έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους. Όχι μέχρι 31-12-2020.

Τέλη εν μέσω Κορωνοϊού

Σωστά προβλέφθηκε η απαλλαγή τελών για όλες τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φεκ 68/20-3-2020 τ’Α) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των  συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”

Άρθρο 2 .  Ρυθμίζονται ζητήματα για την καταβολή του οφειλομένου μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις, που έχουν συνάψει οι επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα, για την αναστολή, ή την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας τους για προληπτικούς, ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με την διάδοση του Κορανοϊού. Για τις επιχειρήσεις αυτές προβλέπεται η υποχρέωση για την καταβολή μόνο ποσοστού 60% του καταβαλλομένου μισθώματος, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, χωρίς αυτό να γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, ή οποιαδήποτε άλλη αστικής απαίτησης για τον εκμισθωτή.

Άρθρο 8. Προβλέπονται μέτρα για την στήριξη και την οικονομική ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων, καθώς και μέτρα για την αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καθώς και της καταβολής των δόσεων, ή της διευκόλυνσης της τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών. Προβλέπεται δε και η έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες θα εξειδικεύονται οι σχετικές ρυθμίσεις

Άρθρο 37. Προβλέπονται διατάξεις για τους ΟΤΑ, με σημαντική την πρόβλεψη στην παρ. 7, για την αναστολή της καταβολής μισθωμάτων προς τους Δήμους, για το χρονικό διάστημα από την 1/3/2020 μέχρι την 31/5/2020, από τους μισθωτές των κυλικείων, που λειτουργούν  εντός των σχολικών μονάδων και εντός των κοιμητηρίων  .

Επίσης σημαντική και ειδικά για τους επιχειρηματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι και η πρόβλεψη των παραγράφων 8 και 9 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με τις οποίες, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν, ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων της αποτροπής της εξάπλωσης του Κοροναϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα δημοτικά τέλη, για το χρονικό διάστημα, που ισχύουν οι περιορισμοί, ενώ παράλληλα, με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση, που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. Παράλληλα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του Κοροναϊού μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/1975, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και να προβλέπονται θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τέτοιων τελών, εφόσον αυτά έχουν ήδη καταβληθεί.

Ο Δήμος αποφασίζει σύντομα και σύννομα

Την επόμενη Τρίτη 28/4/2020, εισάγεται στη 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 6ο θέμα “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, τη στήριξη της Κοινωνίας και της Επιχειρηματικότητας”.

Προφανώς θα αφορά τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μειώσεις και απαλλαγές όπως ορίζει η σχετική ΠΝΠ. Το ουσιώδες  είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με τον Νόμο. Δηλαδή, οι  όποιες ελαφρύνσεις ή απαλλαγές θα πρέπει να ακολουθήσουν το άρθρο 37. Το οποίο ορίζει ” να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα δημοτικά τέλη, για το χρονικό διάστημα, που ισχύουν οι περιορισμοί”.

Δημότες και επαγγελματίες, πλάι στο Δήμο μας

Τώρα λοιπόν που οι ανάγκες για υπηρεσίες καθαριότητας είναι υπερ-αυξημένες και ο Δήμος κινητοποιείται καθημερινά.  Δρομολόγια Απορριμματοφόρων καθημερινά. Αποκομιδή συνεχής σε κάθε σημείο της πόλης. Απολυμάνσεις κάδων και δρόμων και πεζοδρομίων συνεχώς. Μια υπηρεσία Καθαριότητας σε υπερεντατικούς ρυθμούς εργασίας στην υπηρεσία του δημότη. Και πολύ σωστά κάνουν.
Αλλά θυμηθείτε που ήμασταν πριν ένα χρόνο. Χωρίς Καδοπλυντήριο. Χωρίς καθημερινή αποκομιδή. Με ξέχειλους κάδους ακόμα και στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη. Τα καταστήματα εστίασης ξεχείλιζαν τους κάδους, γιατί είχαν δουλειά. Τώρα που έχουν  αναδουλειά, αλλά ο Δήμος έχει συνεχή εντατικοποίηση. Τώρα ας σταθούμε πλάι του, όλοι μαζί.  Μια γροθιά. Γιατί τώρα ο Κορωνοϊός δεν αστειεύεται και ήρθε για να μείνει. Και η Καθαριότητα είναι το μόνο όπλο που έχουμε. Ας βοηθήσουμε όλοι.Οι δημότες να καλούν στα τηλέφωνα που αναγράφουν τα αυτοκόλλητα στους κάδους, για ό,τι θέλουν να πετάξουν -κλαδέματα, ογκώδη κλπ. Να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στους κάδους.

Τώρα κι εσύ Καφε-Εστιάτορα στάσου πλάι στον Δήμο. Στάσου πλάι  στους δημότες,  στις δημότισσες. Για να είμαστε και εμείς μαζί σου, μετά.